Spain

Tecnun Biblioteca Sistema de Clasificacion

"La Biblioteca de Tecnun cuenta con un sistema de clasificación de obras propio. La signatura de cada obra es alfanumérica estando formada por una o varias letras y por un número, que indican:

la materia (A Mecánica, B Informática, etc.)
la submateria (se indica en letras y números: A Tribología 001)
el número de orden dentro de cada apartado"

"The library of Tecnun has a system of classification of works of its own.The signature of each work is alphanumeric being formed by one or several letters and by a number, which indicate:

The matter (A Mechanics, B Computer science, etc.)
The sub-material (indicated in letters and numbers: A Tribology 001)
The order number within each section "

Clasificación Temática - Biblioteca Instituto Internacional de Sociología Jurídica

"El sistema de clasificación temática de los libros, de diseño propio, desarrolla las áreas y subáreas de la sociología jurídica permitiendo localizar las secciones de interés para cada investigador, unido a las facilidades del acceso directo a los fondos."

"The classification system, designed for our library, develops extensively the sociolegal areas. It is a useful tool for the visiting scholars to find out their interest fields."

Classificació empresarial

"La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP).

"The business classification is a requirement of capacity and solvency must certify businesses in procedures for the award of certain typical administrative contracts (Article 65 of TRLCSP).

Tesqual

"Microthesaurus Tesqual is a controlled vocabulary with a structure based on hierarchical, associative and equivalence relationships. It is aimed at scientists, researchers, education professionals, students and the general users who use a 'key' vocabulary to conceptualize and define the content of specific documents. The final aim is to help experts store and recover these documents coming from a particular information system."

Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz

"El Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz (TPHA), es la primera experiencia integradora de todas las disciplinas relacionadas con el Patrimonio Histórico en un único lenguaje documental.

"The Andalusian Historical Heritage Thesaurus (TPHA) is the first integrating experience of all disciplines related to Historical Heritage in a single documentary language.

Una taula dels temps geològics

"Aquesta obra és un recull de prop de mil termes, fruit acumulat de dos segles de desenvolupament científic. (...) La informació mínima que té cada terme del glossari és: entrada i categoria gramatical.
D'altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara: - Definició. - Equivalències en anglès, espanyol, francès i alemany. - Sinònims. - Notes. - Termes relacionats."

"This work is a collection of about a thousand words, the result of two centuries of accumulated scientific development. (...) The minimum information that each glossary term is: input and speech.
Moreover, there are terms that have additional information, such as: - Definition. - equivalences in English, Spanish, French and German. - synonyms. - Notes. - Related Terms. "

Glossari de l'espai europeu d'educació superior

"El Glossari de l’EEES és un recull multilingüe català, castellà, anglès i francès de paraules clau sobre l’espai europeu d’educació superior explicades extensament a partir de la documentació que ha generat aquesta nova realitat. L’objectiu d’aquest material és facilitar la comprensió de l’espai europeu d’educació superior, i també ser un recurs útil per a la traducció i redacció dels documents docents generats dins d’aquest marc."

"The Glossary is a collection of the EHEA multilingual Catalan, Spanish, English and French keywords on the European Higher Education explained extensively from the documentation generated by this new reality. The aim of this material is to facilitate the understanding of European higher education and to be a useful resource for the writing and translation of educational documents generated within this framework. "

El tesaurus del Parlament de Catalunya

"L'Eurovoc és un tesaurus plurilingüe i multidisciplinari elaborat pel Parlament Europeu i l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (OPOCE) que comprèn tots els àmbits d'activitat de la Unió Europea i que permet indexar els documents que gestionen les institucions europees amb la finalitat de possibilitar-ne la consulta. (...) A l'Estat espanyol, el tesaurus Eurovoc ha estat traduït a l'èuscar, per la Diputació Foral de Biscaia, i al català, pel Parlament de Catalunya.

"The Eurovoc thesaurus is a multilingual, multidisciplinary prepared by the Parliament and the Office for Official Publications of the European Communities (OPOCE) that covers all areas of activity of the European Union and allows indexed documents that manage institutions Europe in order to facilitate their consultation. (...) in Spain, the thesaurus Eurovoc has been translated into Basque by the Provincial Council of Biscay, and Catalan, by the Parliament of Catalonia.

Pages