Copenhagen

Forvaltnings Klassifikation

"Forvaltnings Klassifikation (...) er en ny klassifikation udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation erstatter SfB Bygningsdelstavle, som i en årrække har været den gængse standard for klassifikation af bygningsdele i den danske byggesektor. Forvaltnings Klassifikation er udarbejdet af Landsbyggefonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Med Forvaltnings Klassifikation kan man som hidtil med sin SfB Bygningsdelstavle holde orden på sine bygningsdele. Det bliver faktisk lidt nemmere, bl.a.

"Management Classification (...) is a new classification developed for use in property management. Management Classification replaces SfB Building Panel, which for a number of years has been the usual standard for classification of building components in the Danish construction sector. Management Classification has been prepared by the National Fund in cooperation With the management's classification society, as with its SfB Building Panel, it is possible to keep track of its building components.

NOMESCO Classification of Surgical Procedures

"The Classification of Surgical Procedures (NCSP) is based on the traditions of the surgical profession in the Nordic countries and reflects surgical practice in these countries in 1994. It constitutes the first common Nordic classification of surgical procedures. In producing this classification attention has been paid to generally accepted requirements for surgical procedure components as seen in concurrent classification development. In addition the classification is designed to give reasonable scope for expansion to meet anticipated future advances in the field of surgical procedures.

Sygehusvæsnets Klassifikationssystem

"Sygehusvæsnets Klassifikationssystem (SKS) består af flere tusinde koder, som anvendes til at levere struktureret information til forskellige informationssystemer. Koderne spænder over et meget bredt spekter, og at finde lige netop dén kode, som nøjagtigt afspejler en given hændelse eller tilstand, er ikke altid en triviel opgave. Derfor har vi lavet nogle online-værktøjer - de er langt fra perfekte, men dog forhåbentlig en hjælp. Alle værktøjerne er baseret på en online database, som kun indeholder gældende SKS- og SHAK-koder.

"The hospital system classification system (SKS) consists of several thousand codes that are used to provide structured information to different information systems. The codes span a very wide range and to find just that code that accurately reflects a given event or condition is not Always a trivial task. Therefore, we have made some online tools - they are far from perfect, but hopefully help. All tools are based on an online database that contains only SKS and SHAK codes. The database is updated continuously , And the data content of the tools is thus always updated. "

Det Teologiske Fakultet Fakultetsbiblioteket Klassifikationsskemaer

"Biblioteket for Bibelsk Eksegese har et gennemgående klassifikationssystem, der gælder for alle underområder. (...) Bibliotek for Kirkehistorie har fire uafhængige klassifikationssystemer. (...) Der er tre systemer i Bibliotek for Systematisk Teologi, et for dogmatik, etik og religionsfilosofi. Praktisk teologi og økumenisk teologi har hver sit system."

"The Library of Biblical Exegesis has a comprehensive classification system that applies to all sub-areas. (...) Library of Church History has four independent classification systems. (...) There are three systems in the Library of Systematic Theology, one for dogmatics, ethics and Religious philosophy. Practical theology and ecumenical theology each have their own system. "

General Multilingual Environmental Thesaurus

"The basic idea for the development of GEMET was to use the best of the presently available excellent multilingual thesauri, in order to save time, energy and funds. GEMET was conceived as a 'general' thesaurus, aimed to define a common general language, a core of general terminology for the environment. Specific thesauri and descriptor systems (e.g. on Nature Conservation, on Wastes, on Energy, etc.) have been excluded from the first step of development of the thesaurus and have been taken into account only for their structure and upper level terminology.