Barcelona

Diccionari de llengües del món

"El Diccionari de llengües del món és un recull sistemàtic d’informació sobre 1.264 llengües estructurada en forma de fitxa de diccionari. Hi trobareu el nom de les llengües en català, àrab, gal·lès, alemany, anglès, espanyol, basc, francès, gallec, guaraní, italià, japonès, neerlandès, occità, portuguès, rus, suahili, amazic i xinès, i en la llengua mateixa de què es tracti. Igualment aplega informació sobre la filiació lingüística, el lloc on es parlen, la seva situació sociolingüística, vitalitat, alguns aspectes històrics, etc.

"Dictionary of the world's languages is a systematic collection of information about 1264 languages structured as a dictionary file. You will find the name of the languages Catalan, Arabic, Welsh, German, English, Spanish, Basque, French , Galician Guarani, Italian, Japanese, Dutch, Occitan, Portuguese, Russian, Swahili, Berber and Chinese, and the language itself in question. it also includes information on personal language, where they speak, their situation sociolinguistic vitality, some historical aspects, etc.

Vocabulari terminològic LGBT

"Aquest vocabulari, elaborat per Marta Breu, recull prop de 200 termes relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. Es tracta de terminologia bàsica vinculada amb l’orientació sexual, la identitat sexual i de gènere i la relació del col·lectiu LGBT amb la societat (activisme, drets i família, oci, etc.). El vocabulari prové d’un treball de final de màster de l’autora i ha estat revisat pel TERMCAT, concretament per la terminòloga Dolors Montes. És una obra oberta que es preveu d’anar ampliant amb nous termes i noves branques temàtiques.

"This vocabulary Brief prepared by Marta, includes nearly 200 terms relating to the LGBT sphere, ie, the group of lesbian, gay, bisexual and transgender. This is basic terminology related to sexual orientation, sexual and gender identity and LGBT relationship with society (activism, rights and family, leisure, etc.). the vocabulary comes from a final master author and has been reviewed by TERMCAT specifically Dolors Montes terminology. it is an open work is expected to be expanded with new terms and new topics branches.

Diccionari d'educació

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos mil termes del món de l’educació i de les seves facetes: pedagogia general, pedagogia social, recerca educativa, organització i gestió educatives, orientació psicopedagògica, didàctica, educació especial i tecnologia de l’educació. Cada article conté, a més de la denominació catalana, els equivalents en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, una o més notes explicatives.

"This dictionary includes about two thousand and defines terms from the world of education and its facets: general pedagogy, social pedagogy, educational research, educational organization and management, Counseling, teaching, special education and educational technology . Each item also contains the name of Catalan, the equivalents in Spanish, French and English definition, and often one or more explanatory notes.

Diccionari de cooperació al desenvolupament

"La cooperació al desenvolupament és una activitat global cada vegada més rellevant en el món actual, que fomenta el treball col·laboratiu d’una gran varietat d’actors a tots els nivells. Els actors humanitaris poden ser persones o organismes (governamentals o no governamentals) d’àmbit local, regional o universal. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. Aquest diccionari conté aproximadament un centenar de termes.

"Development cooperation is an increasingly important global activity in the world, which encourages collaborative work of a variety of actors at all levels. The humanitarian actors can be individuals or organizations (governmental or not government) local, regional or universal. for this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of the field. this dictionary contains about a hundred terms. Each term includes names in Catalan, a definition equivalents in Spanish, French and English and, if necessary, additional notes.

Diccionari de circ

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius a les especialitats circenses d’acrobàcia, aeris i equilibrisme. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries. L'obra posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del Diccionari de circ, que elabora el TERMCAT amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

"This dictionary contains about three hundred terms related specialties circus acrobatics, aerial and acrobatics. Each term includes Catalan terms, definitions, equivalents in Spanish, French, English and, in some cases, Italian and German and, if necessary, additional notes. the work makes available to users with a selection of terms Dictionary circus TERMCAT produced with the support of Ministry of Culture of the Generalitat of Catalonia and collaboration Association of Circus Professionals of Catalonia.

Diccionari casteller

"Aquest diccionari recull un centenar de termes d’ús habitual en l’àmbit, amb les denominacions en i la definició en català, la categoria gramatical i algunes notes complementàries.
Els termes han estat revisats per especialistes de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.

"This dictionary includes hundreds of terms commonly used in the field, with the names in Catalan and definition, part of speech and some additional notes. The terms have been reviewed by experts of the League of Young Children Tarragona. the contents of the leaflet Dictionary come from the world casteller: basic terminology, that made TERMCAT 2001 in collaboration with the City of Terrace, the Consortium for Language Normalization and the Coordinator Gang castles of Catalonia.

Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura

"Aquest diccionari elaborat per Jaume Salvà i Lara, amb l'assessorament i la revisió del TERMCAT, recull 1.294 termes catalans relatius als àmbits següents: la pintura i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme, les arts decoratives, el gravat i la ceràmica. Es presenten les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà i anglès. Es tracta d’una versió revisada i ampliada del diccionari editat l’any 2002. Concretament, s’han afegit més de dos-cents termes i els equivalents en anglès."

"This dictionary compiled by Jaume Salvà i Lara, with the advice and review TERMCAT 1294 includes Catalan terms related to the following areas: painting and drawing, sculpture, architecture and urbanism, decorative arts , engraving and ceramics. We have the names and the definition in Catalan and Spanish and English equivalents. This is a revised and expanded version of the dictionary published in 2002. Specifically, we have added two more -Center terms and equivalents in English. "

Diccionari d'arqueologia

"Aquest diccionari recull més de dos mil termes amb les denominacions i la definició i els equivalents en castellà i anglès, relatius a la teoria, el treball de camp i de laboratori, les construccions i la interpretació, que abracen àrees tan diverses com al numismàtica, la musivària, les tècniques de datació o els mètodes d’excavació. Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’arqueologia, obra elaborada per Lluís Garcia Petit, Josep Miret i Mestre, M.

"This dictionary contains more than two thousand terms with the names and the definition and the equivalents in Spanish and English, concerning the theory, fieldwork and laboratory construction and performance, covering areas as diverse as the numismatic the musivària, dating techniques or methods of excavation.

Classificació empresarial

"La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP).

"The business classification is a requirement of capacity and solvency must certify businesses in procedures for the award of certain typical administrative contracts (Article 65 of TRLCSP).

Una taula dels temps geològics

"Aquesta obra és un recull de prop de mil termes, fruit acumulat de dos segles de desenvolupament científic. (...) La informació mínima que té cada terme del glossari és: entrada i categoria gramatical.
D'altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara: - Definició. - Equivalències en anglès, espanyol, francès i alemany. - Sinònims. - Notes. - Termes relacionats."

"This work is a collection of about a thousand words, the result of two centuries of accumulated scientific development. (...) The minimum information that each glossary term is: input and speech.
Moreover, there are terms that have additional information, such as: - Definition. - equivalences in English, Spanish, French and German. - synonyms. - Notes. - Related Terms. "

Pages