Barcelona

Diccionari d'anatomia

"El Diccionari d’anatomia recull 3.622 termes relacionats directament amb l’anatomia humana. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà i anglès, i les denominacions corresponents a la Terminologia Anatòmica (TA, antigament Nomina Anatomica), una nomenclatura científica estandarditzada de caràcter internacional pròpia d’aquest àmbit del coneixement.

"The dictionary contains 3622 terms of anatomy directly related to the human anatomy. Each term includes the equivalent names in Catalan and Spanish and English, and the names corresponding to the Anatomical Terminology (TA, formerly Nomina Anatomica) nomenclature standardized international scientific specific to this field of knowledge.

Diccionari de serveis socials

"Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari de serveis socials, un projecte conjunt entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Terminologia TERMCAT que sistematitza la terminologia d’aquest àmbit en català. L’obra recull gairebé nou-cents termes relatius als serveis socials i vol ser una eina pràctica de referència per a totes les persones que treballen en el món dels serveis socials i per als professionals d’altres àmbits que hi actuen de manera coordinada.

"This dictionary is the online version of the Dictionary of social services, a joint project between the Department of Social Welfare and Family of the Generalitat of Catalonia and Terminology Center TERMCAT systematised in this field terminology in Catalan. The work contains almost nine hundred terms related to social services and aims to be a practical reference tool for all those working in the world of social services for professionals in other fields who act in a coordinated manner.

Diccionari de seguretat viària

"Aquest diccionari aplega gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari de trànsit i revisats per especialistes de l'àmbit."

"This dictionary includes terms with almost three hundred names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English, from the Dictionary of traffic and reviewed by experts in the field."

Glossari de sabors del món

"El Glossari de sabors del món és un recull terminològic de 47 termes treballats amb motiu de les diverses edicions (2012, 2013 i 2014) de la mostra Sabors del món. Sabors del món és una mostra gastronòmica en què es pretén donar a conèixer productes alimentaris i elaboracions culinàries de les diverses cultures que conviuen al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Els objectius últims de la mostra són la promoció del comerç local, la cohesió social i el foment del català com a llengua comuna.

"The Glossary of flavors in the world is a collection of terms 47 terms worked because of the different editions (2012, 2013 and 2014) of the sample flavors of the world. Flavors of the world is a gastronomic which aims to products food and culinary creations of the different cultures that live in the neighborhood Fondo de Santa Coloma de Gramenet. the ultimate goals of the exhibition is to promote local business, social cohesion and the promotion of Catalan as a common language.

Diccionari de religions

"El Diccionari de religions difon 1.604 denominacions catalanes que corresponen a 1.427 conceptes diferents. Cada terme s’assigna a una o més d’una de les tradicions religioses amb més presència a Catalunya (bahaisme, budisme, catolicisme, cristianisme ortodox, hinduisme, islam, jainisme, judaisme, protestantisme, sikhisme i zoroastrisme), a banda d’altres agrupacions que han semblat útils (esglésies lliures, noves religions, religions indígenes, religions de la Xina i el Japó). Alguns termes s’han assignat a àrees transversals com ara ciències de la religió i termes seculars.

"Dictionary of Religions 1604 spreads Catalan denominations corresponding to 1,427 different items. Each term is assigned to one or more religious traditions in Catalonia with more presence (Baha'i, Buddhism, Catholicism, Orthodox Christianity, Hinduism, Islam , Jainism, Judaism, Protestantism, Sikhism and Zoroastrianism), apart from other groups who have similar tools (free churches, new religions, indigenous religions, religions of China and Japan). Some terms have been assigned to cross-cutting areas such as science and religion secular terms.

Diccionari de procediments culinaris

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius als procediments culinaris i a les accions que tenen lloc mentre es duen a terme, amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de procediments culinaris, editat pel TERMCAT el 2005 i elaborat per Juli Blanco González, Francesc Papió Aznar i Lluís Ignasi Vilà Miquel, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT."

"This dictionary contains about three hundred terms related procedures culinary and actions that occur when carrying out the names and the definition in Catalan and equivalents in Spanish, French and English. This is the version online procedures culinary dictionary, published by TERMCAT 2005 and prepared by Julius Blanco González, Aznar and Luis Francisco Papió Ignasi Miquel Vila, advised TERMCAT terminology. the original data may have been updated or supplemented later by TERMCAT. "

Plats a la carta

"El diccionari en línia Plats a la carta posa a l’abast dels usuaris 7.765 denominacions catalanes de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en castellà, francès, italià, anglès i alemany.

"The online dictionary la carte dishes makes available user names 7765 Catalan dishes and drinks with corresponding equivalents in Spanish, French, Italian, English and German. The information in this repertoire comes from the base application data Plats a la carte tool developed and managed by the Directorate General for Language Policy of the Generalitat of Catalonia in collaboration with TERMCAT and confegida from names of dishes and drinks suggested by users implementation, in order to provide the catering sector preparing menus in Catalan. "

Diccionari de jocs i joguines

"Aquest diccionari recull més de cent termes corresponents a jocs i joguines, juntament amb les denominacions i els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Lèxic multilingüe de la indústria, editat pel TERMCAT l’any 2010."

"This dictionary includes more than a hundred terms related to games and toys, along with the names and equivalents in Spanish, French and English from the multilingual Glossary of Industry, published by TERMCAT 2010."

Gastronomia japonesa

"Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Japó, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. La majoria de les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en japonès, i han seguit el sistema de transcripció romanji Hepburn, que és el més estès internacionalment.

"This dictionary includes twenty terms refer to ingredients and dishes of the cuisine of Japan, which have become part recently in the dining scene of Catalonia. Most Catalan forms have been standardized by the Supervisory Council TERMCAT with in collaboration with experts in Japanese and have followed romanji Hepburn transcription system, which is the most widespread internationally. Exceptionally, according to the treatment given to other reference sources and dissemination experienced by the terms, in some cases we opted for slightly different ways.

Gastronomia del Pròxim Orient

"Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Pròxim Orient i del Nord d'Àfrica, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. Totes les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en llengua àrab i tenint en compte els principis de transcripció i adaptació establerts per l'Institut d'Estudis Catalans.

"This dictionary includes terms referring to twenty ingredients and dishes of the cuisine of the Middle East and North Africa, which have recently become part of the gastronomic scene of Catalonia. Catalan All forms have been standardized by the Council supervisor TERMCAT, with the collaboration of experts in Arabic and taking into account the principles of transcription and adaptation established by the Institute of Catalan Studies. As for equivalents in other languages, collected most documented forms without going to assess their suitability in any case. "

Pages