Barcelona

Gender and Science Taxonomy

"The Gender and Science Taxonomy provides a fixed set of key topics and keywords to classify all content on GenPORT. The taxonomy is organized around 7 top-level concepts, each holding itself several sub-categories. The taxonomy has been developed by the GenPORT Consortium in consultation with several stakeholders over the entire duration of the project. Currently, the taxonomy is fixed; however, it is available as standard compliant vocuabulary.

Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya

"El Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya (CANTIC) és un catàleg d’autoritats cooperatiu que es realitza en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i està liderat per la Biblioteca de Catalunya.
El seu objectiu és normalitzar els punts d’accés dels catàlegs bibliogràfics, millorar la comunicació entre els diferents catàlegs i sobretot afavorir la cerca i la recuperació de la informació.
El seu abast són registres d’autoritats dels tipus següents:
• Noms de persones i de famílies
• Noms d’entitat
• Noms de congrés

"The catalog of names and titles authorities of Catalonia (canticle) is a catalog of cooperative authorities carried out in the Catalog of the Universities of Catalonia (CCUC) and is led by the Library of Catalonia.
Its aim is to standardize access points of bibliographic catalogs, improve communication between the various catalogs and especially encourage the search and retrieval of information.
His records are available to authorities following types:
• Names of individuals and families
• Names of body
• Names of Congress
• Uniform Titles

Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya

"La Llista d’encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI) conté els registres d’autoritat de nom, nom-títol i títol emprats per a la catalogació dels documents. Els registres d'autoritat poden incloure, a més de l'encapçalament acceptat, els encapçalaments no acceptats, els encapçalaments relacionats i les notes sobre l’ús de l’encapçalament.

"The list heading names and titles of the Library of Catalonia (Lenôtre) contains authority records name, title, and name-title used for the classification of documents. The authority records can include, in addition to the heading, headings not accepted related headings and notes about the use of the header.
Cataloging rules used by the library to choose and shape of name headings, name-title and title are the Anglo-American Cataloging Rules (Part II). The authorities used format is the MARC 21 Format for Authority Data.

Tesaurus de termes de recerca

"Aquest producte terminològic en línia aplega prop de deu mil termes corresponents a les paraules clau i els termes relacionats que s'utilitzen per a l'avaluació de les propostes i sol·licituds d'ajuts en l'àmbit de la recerca (...). Els termes recollits corresponen a diversos àmbits del coneixement que es representen en l'arbre de camp adjunt, amb una estructura de tesaurus.

Vocabulari panllatí de les xarxes socials

"Aquest vocabulari conté 114 termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el Twitter. Cada terme presenta les denominacions equivalents en sis llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, i portuguès -variants d’Europa i de Brasil), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. Les definicions són en català i, en alguns casos, també en castellà.

"This vocabulary contains 114 terms related to different social networks, especially Facebook and Twitter. Each term has the equivalent names in six Romance languages ​​(Catalan, Spanish -variants Europe and Mexico, French, Galician, Italian and Portuguese -variants Europe and Brazil), with corresponding indicators speech and also in English. the definitions are in Catalan and, in some cases, also in Spanish. It has been elaborated within the framework of the Network Panlatin Terminology (really), which aims to promote the development of the Romance languages.

Lèxic de transport turístic

"Aquest diccionari conté més de dos-cents termes específics d'aquest àmbit en onze llengües diferents. Els termes contenen les denominacions i definicions en set de les vuit llengües europees no estatals que han participat en el projecte (aromanès, català, cors, gallec, ladí, occità i sard). A més, es poden consultar els equivalents corresponents en les quatre llengües amb més difusió internacional en el sector (castellà, francès, anglès i alemany).

"This dictionary contains more than two hundred specific terms in this field in eleven different languages. The terms and definitions contained the names of seven of the eight European languages not state who participated in the project (Aromanian, Catalan, Corsican, Galician , Ladin, Occitan and Sardinian). in addition, you can see the corresponding equivalent in the four languages most widely in the international sector (Spanish, French, English and German).

Terminologia dels videojocs

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. L'obra es fruit d’un treball de col·laboració entre terminòlegs i especialistes del sector. (...) La indústria dels videojocs és avui un fenomen de masses. Les primeres màquines recreatives, aparegudes durant els anys vuitanta, han deixat pas a un mercat que progressivament es consolida com un dels sectors audiovisuals més rellevants.

"This dictionary contains about three hundred names and terms with Catalan definition and the equivalents in Spanish, French, English and German. The work is the result of a collaboration between industry experts and terminologists . (...) the video game industry is now a mass phenomenon. the first gaming machines, which appeared in the eighties, has given way to a market that is gradually becoming one of the most important audiovisual sectors.

Societat de l'informacion. Novèlas tecnologias e Internet

"Aquest diccionari en línia conté la versió occitana del diccionari Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet. 2a ed., publicat pel TERMCAT l’any 2003. L’obra recull més de dos mil termes amb les denominacions i la definició en occità i amb els equivalents en català, castellà, francès i anglès. El contingut en occità ha estat redactat per Claudi Balaguer i validat pel Grup de Lingüística Occitana, un grup creat per donar suport a la Secretaria de Política Lingüística en l’aplicació del manament estatutari que ordena que la llengua occitana és oficial a Catalunya.

"This online dictionary Occitan dictionary contains version information society. New technologies and the Internet. 2nd ed., Published by TERMCAT 2003. The work includes more than two thousand names and terms to the definition in Occitan and equivalents in Catalan, Spanish, French and English. the content has been written by Occitan Claudi Balaguer and validated by the Occitan Language group, a group created to support the Language Policy Secretariat in implementing the statutory mandate ordering the Occitan language is official in Catalonia.

Terminologia i fraseologia dels productes informàtics

"Per ajudar en la presa de decisions lingüístiques i terminològiques durant el procés de creació o traducció de productes informàtics en català, us presentem un conjunt de fitxes que apleguen la terminologia i la fraseologia més habituals en aquest sector d’activitat. Hi trobareu: Més de 2.450 fitxes terminològiques corresponents a àmbits d’interès per al sector de la localització: ofimàtica, arts gràfiques i edició electrònica, comerç electrònic, telefonia mòbil, Internet, videojocs, societat de la informació...

"To assist in decision making linguistic and terminology during the creation or translation of computer products in Catalan, we present a set of chips that collect terminology and phraseology common in this industry. You will find: More 2,450 terminology records relating to areas of interest to the field of location: office, graphic and electronic publishing, e-commerce, mobile telephony, Internet, video games, information society ... over 3650 examples of which include chips 'phraseological units in Catalan and English, commonly used in the creation and translation of computer.

Vocabulari internacional de metrologia

"El Vocabulari internacional de metrologia recull la terminologia de la traducció catalana del Vocabulari internacional de metrologia. Conceptes fonamentals i generals i termes associats, 3a ed. (VIM3). L'obra va ser traduïda per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, i es va publicar l'any 2012.

"The international vocabulary of metrology reflects the terminology of the Catalan translation of the International Vocabulary of Metrology. Fundamental concepts and associated terms and generals, 3rd ed. (VIM3). The work was translated by the Catalan Association of Clinical Laboratory Sciences with advice TERMCAT terminology, and published in 2012. this vocabulary contains 144 Catalan terms of this specific field of knowledge with the definitions corresponding equivalents in Spanish, French and Portuguese, and the reference code that identifies each section VIM3 terms.

Pages