tUdc: Catalonia

Tesaurus d'Història de Catalunya

"El Tesaurus d'Història de Catalunya és un vocabulari controlat de terminologia, en català, sobre la història de Catalunya. La possibilitat de crear el nostre propi llenguatge documental ens permetría també realitzar una valoració crítica de la terminologia emprada en la historiografia catalana. La recopilació dels conceptes emprats i l'anàlisi posterior d'aquests (relacions d'equivalència, jerarquia i associació) permeten la reducció dels significats dels termes a un sol significant, eliminant ambigüetats i sinonímies en uns o donant contingut a d'altres.

"The History of Catalonia Thesaurus is a controlled vocabulary of terminology in Catalan, on the history of Catalonia. The ability to create our own documentary language also allows us to make a critical assessment of the terminology used in the Catalan historiography. The compilation of the concepts used and the subsequent analysis of these (equivalence relations, hierarchy and association) allow the reduction of the meanings of the terms to a single meaning, removing ambiguities and synonyms in a donor or other content.