ja: minerals

Diccionari de gemmologia

"Aquest diccionari conté 1.302 termes de l’àmbit de la gemmologia, especialment els relacionats amb les espècies gemmològiques, les propietats físiques i les característiques cristal·lines de les gemmes, les inclusions i les talles. També s’hi inclouen els materials obtinguts al laboratori, els tractaments utilitzats per a la millora del color i de l’aspecte de les gemmes, els processos de la talla, les màquines i eines necessàries per a fer-la i els productes finals que en resulten, i els aparells de mesura i els complements utilitzats en les diferents tècniques analítiques.

"This dictionary contains 1302 terms in the field of gemology, especially those related species gemmològiques, physical properties and characteristics of crystalline gems, inclusions and sizes. Also includes materials obtained in laboratory treatments used to improve the color and appearance of the gems, carving processes, machines and tools necessary to do it and end products that result, and measuring devices and accessories used in various analytical techniques. Each article contains the names in Catalan, equivalents in Spanish, French, Italian, English and German, and definition.