public contract

Classificació empresarial

"La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP).

"The business classification is a requirement of capacity and solvency must certify businesses in procedures for the award of certain typical administrative contracts (Article 65 of TRLCSP).