medicine

Diccionari d’otorinolaringologia

"Aquest diccionari aplega vora 1.100 termes de l’àmbit de l’otorinolaringologia, corresponents a cinc àmbits temàtics: otologia, rinologia, faringologia, laringologia i disciplines connexes. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals.

"This dictionary includes over 1,100 terms in the field of otolaryngology, corresponding to five themes: Otology, Rhinology, faringologia, laringólogo and related disciplines. In presenting and defining names in Catalan, Spanish and English equivalents and if applicable, international anatomical terms.

Diccionari enciclopèdic de medicina

"El Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball en línia posa a l’abast dels usuaris les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l’elaboració d’un nou diccionari de medicina en llengua catalana. Aquesta versió que s’ofereix a la consulta pública conté inicialment prop de 70.000 termes catalans amb definició, els equivalents en castellà, francès i anglès (eventualment, en alemany i italià i, en els casos pertinents, nomenclatures científiques) i, a més a més, notes.

"Encyclopedic Dictionary of Medicine (DEMCAT). Version online job offers available to users data ongoing project work DEMCAT, which aims at developing a new medicine in Catalan Dictionary . This version offered to the public consultation initially contains about 70,000 terms Catalans definition equivalents in Spanish, French and English (possibly in German and Italian and, in cases relevant scientific nomenclature) and also also notes.

Código de Classificação de Documentos de Arquivo da Fundação Oswaldo Cruz

"O código de classificação de documentos de arquivo é um instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades.

"The document classification code is a working tool used to classify any document produced or received by an organ in the exercise of its functions and activities.

Medical and Health Related Sciences Thesaurus

"The Medical and Health Related Sciences Thesaurus is the list of indexing terms developed and maintained as an integral component of CRISP (Computer Retrieval of Information on Scientific Projects), a comprehensive system furnishing scientific data on all research projects supported by the Public Health Services. CRISP is operated by the Research Documentation Section, Statistics and Analysis Branch, Division of Research Grants.

Army Medical Library Classification Medicine

"The Classification covers the field of medicine and its related sciences. With it are used the various schedules of the Library of Congress Classification in order to provide an orderly arrangement for subjects bordering on medicine and for non-medical reference books. The LC schedules are used extensively; for example, social questions relating to the blind and the deaf are classified in HV (Social Sciences). When classification according to the LC schedules is indicated, only the class letters have been furnished in the present index.

Pages