marketing

Gale Marketing Thesaurus

The Gale Marketing Thesaurus is a subset of the master Gale Business Thesaurus in the narrower domain of marketing. This includes terms related to sales, consumers, merchandizing, distribution, packaging, buying and selling, product development and introduction, and types of retailers. Marketing terms pertaining to specific types of products or industries are included. This thesaurus does not include terms dealing with advertising, which are in the Gale Advertising Thesaurus instead. All thesaural relationships (BT/NT, RT, USE/UF) are included, and some terms have scope notes.

Terminologia de màrqueting digital

"En l’àmbit del màrqueting digital i els mitjans socials tot està per aprendre i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Tot es mou ràpidament, el ritme és constant i ja no hi ha opció de tria entre ser-hi o no. Si no s’encara el repte és possible que els usuaris no ens acompanyin. Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és necessari conèixer-ne els conceptes bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit.

"In the field of digital marketing and social media are all learning and there is a big stage to explore creative. Everything moves fast, the pace is steady and there is no option to choose between being there or not. If possible faces the challenge is that users do not join us. the digital marketing strategies are here to stay, and it is necessary to know the basics to understand what rules work. for this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of the field.

Vocabulari de la planificació estratègica

"Cada vegada hi ha més institucions que planifiquen el seu futur d'una manera estratègica, analitzant i organitzant els seus objectius i les tasques necessàries per assolir-los, i tenint en compte els factors interns i externs que poden tenir-hi incidència. Aquest diccionari recull els termes bàsics que s'utilitzen en aquesta metodologia de planificació. De cada terme es presenten les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, aclariments lingüístics o conceptuals.

"More and more institutions plan their future in a strategic way, analyzing and organizing its objectives and tasks necessary to achieve them, taking into account the internal and external factors that may have no effect. This Dictionary contains basic terms used in this planning methodology. for each term and definition denominations present in Catalan equivalents in Spanish, French and English and, in some cases, linguistic or conceptual clarification.

Lexicul panlatin al marketingului economic

"Lexicul panlatin al marketingului economic a fost elaborat în cadrul Reţelei Panlatine de Terminologie (Realiter) şi coordonat de prof. dr. Angela Bidu Vrănceanu, Universitatea din Bucureşti. Sinteza şi redactarea finală a materialului a fost făcută de lect. dr. Roxana Ciolăneanu. Domeniul Marketingului economic este relativ nou, iar dinamica lui este continuă. Interesul aplicativ al acestui domeniu este complex şi vizează aspecte din economie, comerţ, publicitate, comunicare.

"The panlatine lexicon of economic marketing was developed within the Panlatine Network of Terminology (Realiter) and coordinated by Prof. Dr. Angela Bidu Vrănceanu, University of Bucharest. The final synthesis and editing of the material was made by Roxana Cioloaneanu.