351 Public administration

Système de Classification du Centre de Ressources Documentaires de l'Institut Régional d'Administration de Lyon

Content:

A - the culture corner
00 - preparation for competition and professional examinations
10 - frame of publication
20 - public action
30 - questions international and european
40 - questions economic and social
50 - questions budget, financial and accounting
60 - questions administrative and juristic
70 - function public
80 - management
90 - professional tools

Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos

"Aquest diccionari recull els termes bàsics més utilitzats en l'àmbit de l'administració electrònica, i també els conceptes més habituals referits a la millora i la simplificació dels processos administratius. Inclou 164 fitxes terminològiques que contenen denominacions en català, castellà, francès i anglès, definicions en català, algunes notes explicatives i la indicació d'àrea temàtica.

"This dictionary includes the basic terms used in the field of e-government, and also the most common concepts related to the improvement and simplification of administrative processes. It includes 164 terminological files containing names in Catalan, Spanish, French English, Catalan definitions, explanatory notes and some indication of the subject area. the terms correspond to the six following thematic areas: technology infrastructure, processing electronics, security, administrative, quality and strategic planning and analysis, process improvement and simplification .

Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local

"Neste percurso, mantiveram-se os pressupostos iniciais do projeto, designadamente: a) Criação de uma única ferramenta com preocupações ao nível da classificação e da avaliação; b) Construção de um instrumento que promova a transversalidade e a interoperabilidade semântica; c) Aplicação do plano de classificação à documentação na fase da sua criação ou receção. Sublinhe-se que este plano

In this course, the initial assumptions of the project were maintained, namely: a) Creation of a single tool with classification and evaluation concerns; b) Construction of an instrument that promotes transversality and semantic interoperability; ) Application of the classification plan to the documentation at the stage of its creation or reception.

Classificació empresarial

"La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d’acreditar les empreses en els procediments d’adjudicació de determinats contractes administratius típics (article 65 del TRLCSP).

"The business classification is a requirement of capacity and solvency must certify businesses in procedures for the award of certain typical administrative contracts (Article 65 of TRLCSP).

Julkisen hallinnon palveluontologia

"Julkisen hallinnon palveluontologian tavoitteena on edistää palvelujen semanttisesti yhdenmukaista kuvailua ja löydettävyyttä eri verkkopalveluissa sekä helpottaa palveluja koskevan tiedon käyttämistä ja tuottamista tietoverkoissa. Ontologian perustana on Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on liitetty noin 2307 julkisen hallinnon palveluihin liittyvää käsitettä. "

Fons Documental i Bibliogràfic Tesaurus temàtic

"El Fons documental i bibliogràfic de l'IEA és un fons especialitzat en l'àmbit de les autonomies polítiques territorials a Espanya i a l'estranger, en els aspectes políticoconstitucional, administratiu i financer. Tesaurus temàtic: Tots els registres estan informats amb unes paraules clau que corresponen a les matèries de què tracten. Totes aquestes paraules clau estan recollides en un tesaurus temàtic d'elaboració interna."

"The Fons of the IEA bibliographical document is a special feature in the field of territorial political autonomy in Spain and abroad, in the political, constitutional, administrative and financial aspects. Tesaurus temàtic: Tables els registres estan informats amb unes paraules Which correspond to the matèries de què tracten. Totes aquestes paraules clau are recollides in a tesaurus temàtic d'elaboració interna. "

Pages