342 Constitutional and administrative law

Terminologia electoral bàsica

"La Terminologia electoral bàsica recull 129 termes relacionats amb el procés i els sistemes electorals. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries. L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. També ha participat en el projecte el Departament de Llengua Espanyola de la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea, el qual ha aportat informació documental.

"The terminology includes 129 basic elections terms related to the process and electoral systems. Each term includes Catalan terms, definitions, equivalents in Spanish, French and English and, if necessary, additional notes. The work has been made by TERMCAT collaboration with the Ministry of Home Affairs and Institutional Relations of the Generalitat of Catalonia. He has also participated in the project by the Department of Spanish Language Directorate-General for Translation of the European Commission, which has provided documentary information.

Diccionari de dret administratiu

"Aquest diccionari conté 1.130 termes amb la definició i notes explicatives en català, equivalents en castellà i àrea temàtica, a la qual es pot accedir a través de l'opció Accés temàtic. Es tracta de la versió del línia del Diccionari de dret administratiu, del qual el TERMCAT és coautor i que ha estat publicat pel Departament de Justícia. L'obra forma part de la Col·lecció Termes Jurídics –juntament amb el Vocabulari de dret penal i penitenciari i el Diccionari de dret civil."

"This dictionary contains 1,130 terms with the definition and explanatory notes in Catalan, Spanish and equivalents subject area, which can be accessed through the option Access theme. This is the online version of the Dictionary of Administrative Law TERMCAT which was co-authored and published by the Department of Justice. the work is part of the collection together with the Legal Terms Vocabulary penitentiary and criminal law and civil law dictionary. "

Tesauro de Legislación Histórica de España

"Para poder seleccionar el descriptor que desee en el Tesauro, éste se le se presenta en forma de listas desplegables enlazadas en varios niveles jerarquizados según la estructura del mismo. El Tesauro se encuentra dividido en 7 capítulos que a su vez se subdividen en subcapítulos dentro de los cuales están clasificados los descriptores en torno a los cuales se agrupan las normas. 2068 terminos."

"In order to select the desired descriptor in the Thesaurus, it is presented in the form of drop-down lists linked in several hierarchical levels according to its structure. The Thesaurus is divided into 7 chapters which are subdivided into sub-chapters within Of which the descriptors around which the norms are grouped are classified 2068 terms.

U.S. Government Accountability Office Thesaurus

"This fourth edition of the GAQ Thesaurus lists more than 2500 terms which are used to index GAO documents and to retrieve information from the GAO documents database. The thesaurus is divided into two parts: an alphabetical thesaurus of subject terms and a keyword out of context (KWOC) index. Used to index GAO documents and to retrieve information from the GAO documents database."

European Commission for Democracy Through Law Systematic Thesaurus

"The Systematic Thesaurus is subdivided into five chapters, like the branches of a tree (hence the branched, hierarchical structure of the Thesaurus). The major branches of this 'tree' are subdivided into ever finer branches, and thus the subjects covered by the branches become more and more specific.