338 Production

Vocabulari bàsic dels grans magatzems

"Aquest vocabulari aplega les denominacions catalanes de més d’un miler de productes, la majoria dels quals es poden trobar en uns grans magatzems, amb els seus equivalents en castellà, francès, portuguès i anglès. Per facilitar-ne la cerca, es poden consultar classificats per seccions, com a les grans superfícies. Així mateix, es recullen en aquestes cinc llengües més de tres-centes cinquanta expressions que es poden presentar habitualment en les converses entre comprador i venedor, també ordenades temàticament.

"This vocabulary includes the Catalan denominations of more than a thousand products, most of which can be found in a department store with its equivalents in Spanish, French, Portuguese and English. To facilitate your search, you can check classified sections, such as supermarkets. also contained in these five languages more than three hundred fifty expressions that can occur regularly in conversations between buyer and seller, also arranged thematically.

Glossari de sabors del món

"El Glossari de sabors del món és un recull terminològic de 47 termes treballats amb motiu de les diverses edicions (2012, 2013 i 2014) de la mostra Sabors del món. Sabors del món és una mostra gastronòmica en què es pretén donar a conèixer productes alimentaris i elaboracions culinàries de les diverses cultures que conviuen al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Els objectius últims de la mostra són la promoció del comerç local, la cohesió social i el foment del català com a llengua comuna.

"The Glossary of flavors in the world is a collection of terms 47 terms worked because of the different editions (2012, 2013 and 2014) of the sample flavors of the world. Flavors of the world is a gastronomic which aims to products food and culinary creations of the different cultures that live in the neighborhood Fondo de Santa Coloma de Gramenet. the ultimate goals of the exhibition is to promote local business, social cohesion and the promotion of Catalan as a common language.

Diccionari de procediments culinaris

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius als procediments culinaris i a les accions que tenen lloc mentre es duen a terme, amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de procediments culinaris, editat pel TERMCAT el 2005 i elaborat per Juli Blanco González, Francesc Papió Aznar i Lluís Ignasi Vilà Miquel, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT."

"This dictionary contains about three hundred terms related procedures culinary and actions that occur when carrying out the names and the definition in Catalan and equivalents in Spanish, French and English. This is the version online procedures culinary dictionary, published by TERMCAT 2005 and prepared by Julius Blanco González, Aznar and Luis Francisco Papió Ignasi Miquel Vila, advised TERMCAT terminology. the original data may have been updated or supplemented later by TERMCAT. "

Plats a la carta

"El diccionari en línia Plats a la carta posa a l’abast dels usuaris 7.765 denominacions catalanes de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en castellà, francès, italià, anglès i alemany.

"The online dictionary la carte dishes makes available user names 7765 Catalan dishes and drinks with corresponding equivalents in Spanish, French, Italian, English and German. The information in this repertoire comes from the base application data Plats a la carte tool developed and managed by the Directorate General for Language Policy of the Generalitat of Catalonia in collaboration with TERMCAT and confegida from names of dishes and drinks suggested by users implementation, in order to provide the catering sector preparing menus in Catalan. "

Gastronomia japonesa

"Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Japó, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. La majoria de les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en japonès, i han seguit el sistema de transcripció romanji Hepburn, que és el més estès internacionalment.

"This dictionary includes twenty terms refer to ingredients and dishes of the cuisine of Japan, which have become part recently in the dining scene of Catalonia. Most Catalan forms have been standardized by the Supervisory Council TERMCAT with in collaboration with experts in Japanese and have followed romanji Hepburn transcription system, which is the most widespread internationally. Exceptionally, according to the treatment given to other reference sources and dissemination experienced by the terms, in some cases we opted for slightly different ways.

Gastronomia del Pròxim Orient

"Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Pròxim Orient i del Nord d'Àfrica, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. Totes les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en llengua àrab i tenint en compte els principis de transcripció i adaptació establerts per l'Institut d'Estudis Catalans.

"This dictionary includes terms referring to twenty ingredients and dishes of the cuisine of the Middle East and North Africa, which have recently become part of the gastronomic scene of Catalonia. Catalan All forms have been standardized by the Council supervisor TERMCAT, with the collaboration of experts in Arabic and taking into account the principles of transcription and adaptation established by the Institute of Catalan Studies. As for equivalents in other languages, collected most documented forms without going to assess their suitability in any case. "

Thesaurus of Sustainability

"This Thesaurus is a collection of terms and concepts that survey the broad discourse on sustainability. Most definitions of sustainability, and the various disciplinary attempts to put it into practice, are not well suited in and of themselves for the actual achievement of sustainability. These definitions are descriptive of a future state of sustainability but lack a prescriptive process that presents how the transition from the present state of unsustainability to a future sustainability process may occur.

Tesauro de Tecnología Industrial y Ciencias Aplicadas

"El Tesauro de Tecnología Industrial y Ciencias Aplicadas desarrollado en el Sector Procesos Técnicos de la Biblioteca del INTI, comenzó a compilarse en el año 1981, partiendo de la terminología propia de los trabajos monográficos del personal técnico del Instituto. A partir de una primera recolección de términos, se fueron estableciendo las respectivas relaciones jerárquicas y horizontales, arriba mencionadas, comparando los términos seleccionados, con sus equivalentes en otros tesauros (por ej.

"The Thesaurus of Industrial Technology and Applied Sciences developed in the Technical Processes Sector of the INTI Library began to be compiled in 1981, starting with the terminology proper to the monographic works of the technical staff of the Institute.After a first collection Of terms, the respective hierarchical and horizontal relationships mentioned above were compared by comparing the terms selected with their equivalents in other thesauri (eg Root Thesaurus (BSI), Macrothesaurus (OECD), Thesaurus of Engineering and Scientific Terms ), Agrovoc (FAO), FSTA thesaurus, and others), as

Pages