338 Production

Global Industry Classification Standard

"In 1999, MSCI and S&P Global developed the Global Industry Classification Standard (GICS), seeking to offer an efficient investment tool to capture the breadth, depth and evolution of industry sectors. GICS is a four-tiered, hierarchical industry classification system. It consists of 11 sectors, 24 industry groups, 68 industries and 157 sub-industries. Companies are classified quantitatively and qualitatively. Each company is assigned a single GICS classification at the sub-industry level according to its principal business activity.

Plan de Classement de la BSI

"Le plan de classement de la BSI est spécifique. Dès l’origine, il a été choisi de ne pas utiliser les classifications préexistantes, telles que la CDU ou la Dewey. La BSI a donc élaboré son propre outil.

"The BSI classification scheme is specific, and from the outset it has been chosen not to use pre-existing classifications such as CDU or Dewey, so BSI has developed its own tool.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

"Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Vocabulário Controlado de Formas Farmacêuticas, Vias de Administração e Embalagens de Medicamentos

"A Anvisa divulga (...) o Vocabulário Controlado de Formas Farmacêuticas, Vias de Administração e Embalagens de Medicamentos. A publicação ficará disponível no portal da Agência, no link 'Medicamentos'. O livreto contém a padronização das nomenclaturas e conceitos relacionados às formas farmacêuticas, vias de administração e embalagens de medicamentos para serem utilizados como referência primária, principalmente no registro e pós-registro de medicamentos. Outro aspecto importante são as abreviações das características técnicas, muito utilizadas em publicações oficiais.

"Anvisa publishes (...) the Controlled Vocabulary of Pharmaceutical Forms, Pathways of Administration and Packaging of Medicines." The publication will be available on the Agency's website, under the link 'Medicamentos.' The booklet contains the standardization of nomenclatures and concepts related to Pharmaceutical forms, administration routes and packaging of medicinal products to be used as a primary reference, especially in the registration and post-registration of medicines.Another important aspect is the abbreviations of technical characteristics, widely used in official publications.

Lèxic multilingüe de la indústria

"Aquest lèxic recull més de tretze mil termes en català amb els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als sectors industrials més representatius de Catalunya. Aquest diccionari és la versió en línia del Lèxic multilingüe de la indústria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Ambdues institucions desitgem que aquesta versió faciliti la consulta de les informacions i també la seva actualització constant.

"This lexicon contains more than thirteen thousand Catalan terms with equivalents in Spanish, French and English, concerning the most representative industrial sectors in Catalonia. This dictionary is the online version of the Lexicon multilingual industry, the work developed by TERMCAT with support of the Department of Innovation, Universities and Enterprise of the Generalitat of Catalonia. Both institutions hope that this release will facilitate the consultation of information and constantly updated. this will encourage everyone to make us your comments to improve the work. "

Vocabulari bàsic dels grans magatzems

"Aquest vocabulari aplega les denominacions catalanes de més d’un miler de productes, la majoria dels quals es poden trobar en uns grans magatzems, amb els seus equivalents en castellà, francès, portuguès i anglès. Per facilitar-ne la cerca, es poden consultar classificats per seccions, com a les grans superfícies. Així mateix, es recullen en aquestes cinc llengües més de tres-centes cinquanta expressions que es poden presentar habitualment en les converses entre comprador i venedor, també ordenades temàticament.

"This vocabulary includes the Catalan denominations of more than a thousand products, most of which can be found in a department store with its equivalents in Spanish, French, Portuguese and English. To facilitate your search, you can check classified sections, such as supermarkets. also contained in these five languages more than three hundred fifty expressions that can occur regularly in conversations between buyer and seller, also arranged thematically.

Glossari de sabors del món

"El Glossari de sabors del món és un recull terminològic de 47 termes treballats amb motiu de les diverses edicions (2012, 2013 i 2014) de la mostra Sabors del món. Sabors del món és una mostra gastronòmica en què es pretén donar a conèixer productes alimentaris i elaboracions culinàries de les diverses cultures que conviuen al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Els objectius últims de la mostra són la promoció del comerç local, la cohesió social i el foment del català com a llengua comuna.

"The Glossary of flavors in the world is a collection of terms 47 terms worked because of the different editions (2012, 2013 and 2014) of the sample flavors of the world. Flavors of the world is a gastronomic which aims to products food and culinary creations of the different cultures that live in the neighborhood Fondo de Santa Coloma de Gramenet. the ultimate goals of the exhibition is to promote local business, social cohesion and the promotion of Catalan as a common language.

Diccionari de procediments culinaris

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius als procediments culinaris i a les accions que tenen lloc mentre es duen a terme, amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de procediments culinaris, editat pel TERMCAT el 2005 i elaborat per Juli Blanco González, Francesc Papió Aznar i Lluís Ignasi Vilà Miquel, amb l'assessorament terminològic del TERMCAT. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT."

"This dictionary contains about three hundred terms related procedures culinary and actions that occur when carrying out the names and the definition in Catalan and equivalents in Spanish, French and English. This is the version online procedures culinary dictionary, published by TERMCAT 2005 and prepared by Julius Blanco González, Aznar and Luis Francisco Papió Ignasi Miquel Vila, advised TERMCAT terminology. the original data may have been updated or supplemented later by TERMCAT. "

Plats a la carta

"El diccionari en línia Plats a la carta posa a l’abast dels usuaris 7.765 denominacions catalanes de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en castellà, francès, italià, anglès i alemany.

"The online dictionary la carte dishes makes available user names 7765 Catalan dishes and drinks with corresponding equivalents in Spanish, French, Italian, English and German. The information in this repertoire comes from the base application data Plats a la carte tool developed and managed by the Directorate General for Language Policy of the Generalitat of Catalonia in collaboration with TERMCAT and confegida from names of dishes and drinks suggested by users implementation, in order to provide the catering sector preparing menus in Catalan. "

Pages