330 Economics

International Standard Classification of Occupations

"ISCO is a tool for organizing jobs into a clearly defined set of groups according to the tasks and duties undertaken in the job. Its main aims are to provide: a basis for the international reporting, comparison and exchange of statistical and administrative data about occupations; a model for the development of national and regional classifications of occupations; and a system that can be used directly in countries that have not developed their own national classifications.

TSR-ontologia

"TSR-ontologia laadittiin Työsuojelurahaston rahoittamana hankkeena, joka toteutettiin alan asiantuntijoista ja Sanastokeskus TSK:n terminologeista koostuvassa työryhmässä vuosina 2011–2013. Työhön osallistuivat edustajat Sanastokeskus TSK:sta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Työsuojelurahastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työterveyslaitoksesta ja Työturvallisuuskeskuksesta. TSR-ontologiaan pyydettiin ja saatiin palautetta myös useilta työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Liiketoimintaontologia

"Liiketoimintaontologia (LIITO) koostuu noin 3000 liiketoimintaan ja yrityspalveluihin liittyvästä käsitteestä. Liiketoimintaontologiaan on koottu YritysSuomi.fi:n sisällöntuotantotyön kannalta keskeisiä käsitteitä. Ontologiatyöryhmässä on ollut edustus Kuluttajavirastosta, Finnverasta, Verohallinnosta, Tekesistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, PKT-säätiöstä ja Tullihallituksesta. Ontologiatyön asiantuntijoina työssä ovat toimineet Sanastokeskus TSK ry:n terminologit.

Lexicul panlatin al marketingului economic

"Lexicul panlatin al marketingului economic a fost elaborat în cadrul Reţelei Panlatine de Terminologie (Realiter) şi coordonat de prof. dr. Angela Bidu Vrănceanu, Universitatea din Bucureşti. Sinteza şi redactarea finală a materialului a fost făcută de lect. dr. Roxana Ciolăneanu. Domeniul Marketingului economic este relativ nou, iar dinamica lui este continuă. Interesul aplicativ al acestui domeniu este complex şi vizează aspecte din economie, comerţ, publicitate, comunicare.

"The panlatine lexicon of economic marketing was developed within the Panlatine Network of Terminology (Realiter) and coordinated by Prof. Dr. Angela Bidu Vrănceanu, University of Bucharest. The final synthesis and editing of the material was made by Roxana Cioloaneanu.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto

"Kokonaisuudessaan sanasto sisältää 128 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu sekä suomen- että englanninkielisten määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Määritelmät ja huomautukset on laadittu suomeksi ja käännetty suomesta englanniksi. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin sanaston aihealueesta.

"As a whole vocabulary contains 128 concept, the content of which is described in Finnish and using the English language definitions and additional comments. Definitions and notes have been prepared in Finnish and translated into Finnish into English. Concepts Finnish term recommendations and their English equivalents are given. Relationships between concepts are illustrated in a conceptual diagram in , which is hoped to give the reader an overall picture of the vocabulary of each subject area.

Broad Economic Categories – New Zealand Standard Classification

"The standard classification of broad economic categories is a hierarchical classification of five levels. Level 1 of the classification has seven categories, level 2 has 15 categories, level 3 has 44 categories, level 4 has 90 categories and level 5 of the classification has 74 categories."

"The standard classification of broad economic categories is a hierarchical classification of five levels. Level 1 of the classification has seven categories, level 2 has 15 categories, level 3 has 44 categories, level 4 has 90 categories and level 5 of the classification has 74 categories."

Deutsche Bundesbank Klassifikation Bibliothek Zentrale

"Der Bestand der Bibliothek der Zentrale ist bis einschließlich Erwerbungsjahr 2011 in dieser Form erschlossen. Eine Klassifikation der Bibliothek besteht aus drei Teilen: alphanummerische Notation, z.B. A 01.05; verbale Beschreibung zur Notation, z.B. Wachstumstheorie; weitere Erläuterungen (in kursiver Schrift)."

"The inventory of the library's library is developed in this form up to and including the acquisition year 2011. A classification of the library consists of three parts: alphanumeric notation, for example A 01.05, verbal description of the notation, for example growth theory, further explanations (in italics)".

United Nations Standard Products and Services Code

"The United Nations Standard Products and Services Code® (UNSPSC®) provides an open, global multi-sector standard for efficient, accurate classification of products and services. Search the code on this website to locate commodity codes that can be used by your company. The UNSPSC offers a single global classification system that can be used for: Company-wide visibility of spend analysis, Cost-effective procurement optimization, Full exploitation of electronic commerce capabilities. The UNSPSC is a hierarchical classification with five levels.

Process Classification Framework

"APQC's Process Classification FrameworkSM (PCF) is a taxonomy of business processes that allows organizations to objectively track and compare their performance internally and externally with organizations from any industry. It also forms the basis for a variety of projects related to business processes. APQC's PCF was developed in the early 1990s by APQC and a group of members from a number of industries and countries throughout the world. Originally envisioned as a tool to aid in performance improvement projects, the framework evolved into the broad taxonomy that it is today.

Pages