dictionary

Diccionari de llengües del món

"El Diccionari de llengües del món és un recull sistemàtic d’informació sobre 1.264 llengües estructurada en forma de fitxa de diccionari. Hi trobareu el nom de les llengües en català, àrab, gal·lès, alemany, anglès, espanyol, basc, francès, gallec, guaraní, italià, japonès, neerlandès, occità, portuguès, rus, suahili, amazic i xinès, i en la llengua mateixa de què es tracti. Igualment aplega informació sobre la filiació lingüística, el lloc on es parlen, la seva situació sociolingüística, vitalitat, alguns aspectes històrics, etc.

"Dictionary of the world's languages is a systematic collection of information about 1264 languages structured as a dictionary file. You will find the name of the languages Catalan, Arabic, Welsh, German, English, Spanish, Basque, French , Galician Guarani, Italian, Japanese, Dutch, Occitan, Portuguese, Russian, Swahili, Berber and Chinese, and the language itself in question. it also includes information on personal language, where they speak, their situation sociolinguistic vitality, some historical aspects, etc.

Diccionari d'educació

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos mil termes del món de l’educació i de les seves facetes: pedagogia general, pedagogia social, recerca educativa, organització i gestió educatives, orientació psicopedagògica, didàctica, educació especial i tecnologia de l’educació. Cada article conté, a més de la denominació catalana, els equivalents en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, una o més notes explicatives.

"This dictionary includes about two thousand and defines terms from the world of education and its facets: general pedagogy, social pedagogy, educational research, educational organization and management, Counseling, teaching, special education and educational technology . Each item also contains the name of Catalan, the equivalents in Spanish, French and English definition, and often one or more explanatory notes.

Diccionari de circ

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes relatius a les especialitats circenses d’acrobàcia, aeris i equilibrisme. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes complementàries. L'obra posa a l’abast dels usuaris una selecció de termes del Diccionari de circ, que elabora el TERMCAT amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

"This dictionary contains about three hundred terms related specialties circus acrobatics, aerial and acrobatics. Each term includes Catalan terms, definitions, equivalents in Spanish, French, English and, in some cases, Italian and German and, if necessary, additional notes. the work makes available to users with a selection of terms Dictionary circus TERMCAT produced with the support of Ministry of Culture of the Generalitat of Catalonia and collaboration Association of Circus Professionals of Catalonia.

Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura

"Aquest diccionari elaborat per Jaume Salvà i Lara, amb l'assessorament i la revisió del TERMCAT, recull 1.294 termes catalans relatius als àmbits següents: la pintura i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme, les arts decoratives, el gravat i la ceràmica. Es presenten les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà i anglès. Es tracta d’una versió revisada i ampliada del diccionari editat l’any 2002. Concretament, s’han afegit més de dos-cents termes i els equivalents en anglès."

"This dictionary compiled by Jaume Salvà i Lara, with the advice and review TERMCAT 1294 includes Catalan terms related to the following areas: painting and drawing, sculpture, architecture and urbanism, decorative arts , engraving and ceramics. We have the names and the definition in Catalan and Spanish and English equivalents. This is a revised and expanded version of the dictionary published in 2002. Specifically, we have added two more -Center terms and equivalents in English. "

Diccionari d'arqueologia

"Aquest diccionari recull més de dos mil termes amb les denominacions i la definició i els equivalents en castellà i anglès, relatius a la teoria, el treball de camp i de laboratori, les construccions i la interpretació, que abracen àrees tan diverses com al numismàtica, la musivària, les tècniques de datació o els mètodes d’excavació. Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’arqueologia, obra elaborada per Lluís Garcia Petit, Josep Miret i Mestre, M.

"This dictionary contains more than two thousand terms with the names and the definition and the equivalents in Spanish and English, concerning the theory, fieldwork and laboratory construction and performance, covering areas as diverse as the numismatic the musivària, dating techniques or methods of excavation.

Thesaurus des Interactions Médicamenteuses

"L'ANSM met à la disposition des professionnels de santé l'ensemble des interactions médicamenteuses identifiées par le Groupe de Travail ad hoc et regroupées dans un Thesaurus. Ce Thesaurus apporte aux professionnels de santé une information de référence, à la fois fiable et pragmatique, avec des libellés volontairement simples utilisant des mots clés. Il doit être utilisé comme un guide pharmaco-thérapeutique d'aide à la prescription.

"The ANSM provides health professionals with all the drug interactions identified by the ad hoc working group and grouped together in a Thesaurus. This Thesaurus provides healthcare professionals with reliable, pragmatic reference information , With deliberately simple labels using key words, and should be used as a pharmacotherapeutic prescribing guide.The interaction is defined by a pair of protagonists 'a + b' which can be an active substance, The first protagonist of the interaction ('a') appears grayed out in the Thesaurus.

Pages