dictionary

Svensk-Engelsk Ordbok för den Högre Utbildningen

"Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av termer av relevans för högre utbildning. Utgångspunkt för urvalet är att termerna antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning. Vissa termer innehåller förutom engelsk översättning även en definition eller en anmärkning. Ordboken innehåller inte översättningar av myndighetsnamn och inte heller statliga tjänstetitlar. (...) Termerna går att söka både på svenska och engelska, men ordboken utgår från de svenska begreppen. Definitioner och anmärkningar finns endast på svenska.

"The Swedish-English dictionary contains translations of terms relevant to higher education. The starting point for the selection is that the terms are either specific to the university area or have a specific meaning in terms of education. Some terms contain, in addition to English translation, a definition or a remark. Does not contain translations of government names or government service titles. (...) The terms can be searched both in Swedish and English, but the dictionary is based on the Swedish terms. Definitions and remarks are only available in Swedish.

Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts

"The Multilingual dictionary of cataloguing terms and concepts contains definitions for many terms and concepts used by the library cataloguing community. Terms and definitions are available in English and a variety of other languages.
The MulDiCat project was begun by Monika Muennich in 1998 for IFLA's Cataloguing Section. It was stored in a proprietary database developed by Bernard Eversberg in 2003. It has now re-emerged in part as a Word table and as a SKOS file on the new IFLA Namespace.

Visuwords™

"Enter words into the search box, "visualize a word," to look them up. Touch a node to see the definition of that word group and click and drag individual nodes to move them around to help clarify connections.

It's a dictionary! It's a thesaurus!
Great for writers, journalists, students, teachers, and artists.
The online dictionary is available wherever there’s an internet connection.
No membership required.

Aquo-lex

"Het Aquo-lex biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Fouten die bij gegevensuitwisseling optreden, ontstaan namelijk vaak door verschil in betekenis. Aquo-lex, het ‘waterwoordenboek', bevat circa 7500 definities voor termen. Het gebruik van termen uit Aquo-lex en de daarbij horende definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Het Aquo-lex kunt u op de volgende manieren gebruiken:

"The Aquo-lex provides a" default language "that aims to prevent speech confusion between people and / or information systems. Errors that occur in data exchange often arise because of differences in meaning. Aquo-lex, the" water dictionary ", contains approximately 7500 definitions for terms. The use of terms from Aquo lex and the corresponding definitions lead to better data exchange.

The Aquo lex can be used in the following ways:

SMGloM

"The SMGloM is a structured terminology for mathematics. It combines lexical information about the 'Words of Mathematics' (in multiple languages) with semantic information about their dependencies. Multiple services can be derived from this terminology, e.g. a classical glossary and a math dictionary."

Lèxic multilingüe de la indústria

"Aquest lèxic recull més de tretze mil termes en català amb els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als sectors industrials més representatius de Catalunya. Aquest diccionari és la versió en línia del Lèxic multilingüe de la indústria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Ambdues institucions desitgem que aquesta versió faciliti la consulta de les informacions i també la seva actualització constant.

"This lexicon contains more than thirteen thousand Catalan terms with equivalents in Spanish, French and English, concerning the most representative industrial sectors in Catalonia. This dictionary is the online version of the Lexicon multilingual industry, the work developed by TERMCAT with support of the Department of Innovation, Universities and Enterprise of the Generalitat of Catalonia. Both institutions hope that this release will facilitate the consultation of information and constantly updated. this will encourage everyone to make us your comments to improve the work. "

Diccionari de gemmologia

"Aquest diccionari conté 1.302 termes de l’àmbit de la gemmologia, especialment els relacionats amb les espècies gemmològiques, les propietats físiques i les característiques cristal·lines de les gemmes, les inclusions i les talles. També s’hi inclouen els materials obtinguts al laboratori, els tractaments utilitzats per a la millora del color i de l’aspecte de les gemmes, els processos de la talla, les màquines i eines necessàries per a fer-la i els productes finals que en resulten, i els aparells de mesura i els complements utilitzats en les diferents tècniques analítiques.

"This dictionary contains 1302 terms in the field of gemology, especially those related species gemmològiques, physical properties and characteristics of crystalline gems, inclusions and sizes. Also includes materials obtained in laboratory treatments used to improve the color and appearance of the gems, carving processes, machines and tools necessary to do it and end products that result, and measuring devices and accessories used in various analytical techniques. Each article contains the names in Catalan, equivalents in Spanish, French, Italian, English and German, and definition.

Diccionari de fusteria

"Aquest diccionari aplega gairebé 1.400 termes de fusteria, corresponents a set àmbits temàtics: aparells, estris, eines i instruments; màquines i equipament auxiliar; característiques estructurals d’eines i màquines; materials; construccions; tècniques i processos; oficis i instal·lacions. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes i il·lustracions que aporten informació complementària sobre la denominació o el concepte definit.

"This dictionary includes nearly 1,400 terms carpentry, corresponding to seven subject areas: equipment, utensils, tools and instruments, machinery and auxiliary equipment, structural and machine tools, materials, structures, techniques and processes, trades and installations . at present the names and the definition in Catalan equivalents in Spanish, French and English and, where appropriate, notes and illustrations that provide additional information about the name or concept defined.

Diccionari de física

"El Diccionari de física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, aplega i defineix més de tres mil termes de l’àmbit de la física. Forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia. El diccionari ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Torrens-Ibern. La física, en el seu propòsit de descriure el món, des de les partícules més petites conegudes fins al cosmos en conjunt, és considerada una ciència d’abast molt ampli, amb molta terminologia pròpia.

"Dictionary of physics, developed jointly by the Polytechnic University of Catalonia, Catalan Encyclopaedia and TERMCAT, brings together more than three thousand and defines terms used in physics. It is part of the collection of scientific and technical dictionaries Science and Technology. the dictionary has had the collaboration of the Foundation La Pedrera Catalonia and the Foundation Torrens-Ibern. the physics in its purpose of describing the world, from the smallest particles known to the whole cosmos is considered a broad range of science, much terminology.

Diccionaris cartogràfics

"Què és? Els Diccionaris cartogràfics apleguen en un sol producte els quatre diccionaris de la sèrie Diccionaris Terminològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, elaborats amb l’assessorament del TERMCAT i publicats en paper per Enciclopèdia Catalana. Els títols i els autors d’aquests quatre diccionaris són els següents:
- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.
- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.

"What is it? Diccionaris cartogràfics (‘Cartographic dictionaries’) is a compilation of four dictionaries edited by the Cartographic and Geological Institute of Catalonia with the advice of TERMCAT, printed by Enciclopèdia Catalana. The titles and authors of the four dictionaries are:
- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.
- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.
- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.

Pages