Catalonia

Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya

"El Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya (CANTIC) és un catàleg d’autoritats cooperatiu que es realitza en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i està liderat per la Biblioteca de Catalunya.
El seu objectiu és normalitzar els punts d’accés dels catàlegs bibliogràfics, millorar la comunicació entre els diferents catàlegs i sobretot afavorir la cerca i la recuperació de la informació.
El seu abast són registres d’autoritats dels tipus següents:
• Noms de persones i de famílies
• Noms d’entitat
• Noms de congrés

"The catalog of names and titles authorities of Catalonia (canticle) is a catalog of cooperative authorities carried out in the Catalog of the Universities of Catalonia (CCUC) and is led by the Library of Catalonia.
Its aim is to standardize access points of bibliographic catalogs, improve communication between the various catalogs and especially encourage the search and retrieval of information.
His records are available to authorities following types:
• Names of individuals and families
• Names of body
• Names of Congress
• Uniform Titles

Llista d'encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya

"La Llista d’encapçalaments de noms i títols de la Biblioteca de Catalunya (LENOTI) conté els registres d’autoritat de nom, nom-títol i títol emprats per a la catalogació dels documents. Els registres d'autoritat poden incloure, a més de l'encapçalament acceptat, els encapçalaments no acceptats, els encapçalaments relacionats i les notes sobre l’ús de l’encapçalament.

"The list heading names and titles of the Library of Catalonia (Lenôtre) contains authority records name, title, and name-title used for the classification of documents. The authority records can include, in addition to the heading, headings not accepted related headings and notes about the use of the header.
Cataloging rules used by the library to choose and shape of name headings, name-title and title are the Anglo-American Cataloging Rules (Part II). The authorities used format is the MARC 21 Format for Authority Data.

El tesaurus del Parlament de Catalunya

"L'Eurovoc és un tesaurus plurilingüe i multidisciplinari elaborat pel Parlament Europeu i l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (OPOCE) que comprèn tots els àmbits d'activitat de la Unió Europea i que permet indexar els documents que gestionen les institucions europees amb la finalitat de possibilitar-ne la consulta. (...) A l'Estat espanyol, el tesaurus Eurovoc ha estat traduït a l'èuscar, per la Diputació Foral de Biscaia, i al català, pel Parlament de Catalunya.

"The Eurovoc thesaurus is a multilingual, multidisciplinary prepared by the Parliament and the Office for Official Publications of the European Communities (OPOCE) that covers all areas of activity of the European Union and allows indexed documents that manage institutions Europe in order to facilitate their consultation. (...) in Spain, the thesaurus Eurovoc has been translated into Basque by the Provincial Council of Biscay, and Catalan, by the Parliament of Catalonia.

Classificació catalana de productes per activitats

"Les classificacions estadístiques s'agrupen per tipologies temàtiques anomenades 'famílies', i les principals són les classificacions econòmiques (activitats econòmiques i productes) i les classificacions demogràfiques i socials (ocupacions, educació i sanitàries). (…) [Les] classificacions de productes (béns transportables o mercaderies i béns no transportables o serveis) categoritzen productes per tal d'elaborar estadístiques que els relacionin amb les operacions a què se sotmeten (producció, comerç exterior i transport)."

"The statistical classifications are grouped into typologies of family anomalies, principally economic classificacions (economic and product activitats) and demographic and social classifications (occupations, education and health). Products (transportable goods or merchandises and goods not transportable or stable) categorize productions per se to produce statistics that relate to the operations to which they are sotmeten (producció, comerç exterior i transport). "

Quadre de la classificació dels fons documentals dels pobles agregats

"Presentem a continuació un quadre-marc de classificació aplicable a tots els fons dels antics ajuntaments del Pla agregats a Barcelona a la darreria del segle XIX i al primer quart del segle XX. Els municipis del Pla eren institucions similars que havien gaudit de competències paralleles i acomplert idèntiques funcions en un espai físic i un període temporal semblants.

"We present below a picture frame classification applies to all funds of the former municipalities of Plan added to Barcelona in the late nineteenth century and the first quarter of the twentieth century. Towns Plan were similar institutions that had enjoyed powers parallel and identical functions fulfilled in a physical space and a similar time period. (...) the picture frame is a first approach we propose - solidly documented - to cope with the description and management of those series and many more common funds villages that remain attached to the different municipal archives district.

Tesaurus de la Cultura Rural Catalana

"Amb l’objectiu d’estructurar la informació referent a la cultura rural s’ha creat el primer Tesaurus de la cultura rural catalana, el qual ha estat consensuat amb la Xarxa 'Arrels - conreu de sabers'. El tesaurus s’ha construït en base a la documentació existent a la base de dades d’Arrels - conreu de sabers. En el nostre tesaurus hi ha 12 àrees temàtiques subdividides en 45 subàrees principals."

"In order to structure the information on rural culture has created the first Catalan Thesaurus of rural culture, which has been agreed with Red Roots - cultivation of knowledge." The thesaurus is built based on existing documentation database Roots - cultivation of knowledge. in our thesaurus 12 subject areas are subdivided into 45 sub-major. "

Tesaurus de Llengua i Literatura Catalanes

"L'eina principal que utilitza la base de dades TRACES per descriure el contingut dels documents es el Tesaurus de Llengua i Literatura, un llenguatge documental controlat que permet alhora indexar de manera homogènia i fiable els documents i recuperar fàcilment i de forma guiada la informació que cada usuari necessita.

"The main tool used by the TRACES database to describe the contents of the documents Thesaurus Language and Literature, a documentary language that allows both controlled indexing evenly and reliably retrieve documents easily and tour information each user needs.

Tesaurus d'Història de Catalunya

"El Tesaurus d'Història de Catalunya és un vocabulari controlat de terminologia, en català, sobre la història de Catalunya. La possibilitat de crear el nostre propi llenguatge documental ens permetría també realitzar una valoració crítica de la terminologia emprada en la historiografia catalana. La recopilació dels conceptes emprats i l'anàlisi posterior d'aquests (relacions d'equivalència, jerarquia i associació) permeten la reducció dels significats dels termes a un sol significant, eliminant ambigüetats i sinonímies en uns o donant contingut a d'altres.

"The History of Catalonia Thesaurus is a controlled vocabulary of terminology in Catalan, on the history of Catalonia. The ability to create our own documentary language also allows us to make a critical assessment of the terminology used in the Catalan historiography. The compilation of the concepts used and the subsequent analysis of these (equivalence relations, hierarchy and association) allow the reduction of the meanings of the terms to a single meaning, removing ambiguities and synonyms in a donor or other content.