Swedish

Wikidata

"Wikidata is a free linked database that can be read and edited by both humans and machines. Wikidata acts as central storage for the structured data of its Wikimedia sister projects including Wikipedia, Wikivoyage, Wikisource, and others. Wikidata also provides support to many other sites and services beyond just Wikimedia projects! The content of Wikidata is available under a free license, exported using standard formats, and can be interlinked to other open data sets on the linked data web."

Utrikes Namnbok

"Utrikes namnbok innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska och, i viss utsträckning finska och ryska, av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder. Dessutom innehåller den statliga tjänstetitlar."

"Foreign Directory contains translations into English, German, French, Spanish and, to a certain extent Finnish and Russian, by names of authorities and organizations, EU agencies and countries. In addition, it contains government service titles."

Svensk-Engelsk Ordbok för den Högre Utbildningen

"Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av termer av relevans för högre utbildning. Utgångspunkt för urvalet är att termerna antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning. Vissa termer innehåller förutom engelsk översättning även en definition eller en anmärkning. Ordboken innehåller inte översättningar av myndighetsnamn och inte heller statliga tjänstetitlar. (...) Termerna går att söka både på svenska och engelska, men ordboken utgår från de svenska begreppen. Definitioner och anmärkningar finns endast på svenska.

"The Swedish-English dictionary contains translations of terms relevant to higher education. The starting point for the selection is that the terms are either specific to the university area or have a specific meaning in terms of education. Some terms contain, in addition to English translation, a definition or a remark. Does not contain translations of government names or government service titles. (...) The terms can be searched both in Swedish and English, but the dictionary is based on the Swedish terms. Definitions and remarks are only available in Swedish.

IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry

"The Rules of Inorganic Nomenclature (the 'Red Book'), first published in 1958 by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), were most recently updated as Nomenclature of Inorganic Chemistry 1990. This new 2005 edition of the 'Red Book' clarifies and updates recommendations concerning the names and formulae of inorganic compounds and reflects major recent developments in inorganic chemistry. Moreover, it presents recommendations fully consistent with the principles of the nomenclature of organic chemistry.

Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts

"The Multilingual dictionary of cataloguing terms and concepts contains definitions for many terms and concepts used by the library cataloguing community. Terms and definitions are available in English and a variety of other languages.
The MulDiCat project was begun by Monika Muennich in 1998 for IFLA's Cataloguing Section. It was stored in a proprietary database developed by Bernard Eversberg in 2003. It has now re-emerged in part as a Word table and as a SKOS file on the new IFLA Namespace.

Fartygstyper

"Fartygstypslistan innehåller termer som är användbara när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras. Datasetet Fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Namngivna fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg. Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt.

"The Ship Type List contains terms that are useful when registering a vessel, a map of a vessel or item attached to a vessel. The Data Type Ship Types are intended to be used with the Data Set Named Ship Types and the Data Set Series Manufactured Ships. The maritime heritage is a concern for many. We are therefore eight maritime museums that collaborate on common authorities and vocabulary in order to be able to describe the maritime heritage in a unified way.

Svenska ämnesord

"Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek. I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat material.

"Swedish subject headings (SAO) is a controlled subject headings system containing 38 000 terms from all disciplines. The system has been around since 2000 and is used by most university libraries and many LIBRIS libraries. In Swedish subject headings, you can find subject headings to search library catalogs and other databases, and to index the literature and other materials."

EMA Templates – Names of EU-EEA countries

"The EMA (European Medicines Agency) provides information on the linguistic aspects of the product information for a medicine, which includes the summary of product characteristics, labelling and package leaflet. It explains the content that should be included in these documents, as well as standard headings and the most commonly used standard statements and terms in all official European Union languages plus Icelandic and Norwegian, and defines the format and layout for the product information.

Pages