Swedish

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

"Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Julkisten palvelujen luokitus

"Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen käyttötapauksia ja –tilanteita.
Luokitus on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja yrityksille palveluja tarjoaviin ja niitä kokoaviin verkkopalveluihin ja muihin palvelutietoja sisältäviin järjestelmiin. Verkkopalvelujen esityskerroksessa luokkia voi yhdistellä, tyypillisesti navigointi- ja ryhmittelytarkoituksiin. Tällaisissa yhdistelmäluokissa luokituksen termit säilyvät ennallaan.

"The general classification of public services consists of 27 main levels and about 180 lower-level categories. The terms used in heading headings describe the use of public services and situations.
  The classification is intended specifically for systems and services that provide services to and from citizens and businesses. In the online service presentation platform, categories can be merged, typically for navigation and grouping purposes. In such composite classes, the terms of the classification remain unchanged.

Taxonomy of Evaluation

"A wide range of models of PR and communication evaluation exist using a wide range of terms including inputs, outputs, outtakes, outflows, outgrowths, effects, results, and impact. An even wider range of metrics and methods for evaluation are proposed for each stage. The field is confusing for many practitioners. This page presents a taxonomy of evaluation tailored to strategic public communication – a taxonomy being a mapping of a field to produce a categorisation of concepts and terms – in short, to show where things go and where they fit in relation to each other.

I•ATE

"I·ATE is an interactive multilingual glossary on culinary terms that allows to share common knowledge, discover and preserve related concepts widespread across Europe. (...) I·ATE works on the basis of the relationship between the concept and its designations in the European multilingual environment. The glossary presents a culinary term and its equivalents in the countries in which the concept exists. Every term is linked to a map displaying a geographical area that indicates how gastronomy can go beyond national borders.

TEPA

"TEPA on Sanastokeskus TSK:n kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja. TEPA-termipankki on toteutettu Kielikone Oy:n kehittämällä MOT®-sanakirjaohjelmalla.

"TEPA is a term bank compiled and maintained by the Finnish Terminology Centre TSK (Sanastokeskus TSK). It contains special language terms and their definitions which are displayed as multilingual terminological entries. TSK's own publications form the core of TEPA, but it also contains other special field vocabularies compiled by specialists. TEPA is implemented with Kielikone Ltd's MOT® dictionary software.

Rikstermbanken

"Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska. Rikstermbanken är fri och gratis, öppen för alla och envar, oavsett om du är journalist, översättare, handläggare vid en myndighet eller vetgirig vanlig medborgare.

"At its grand opening, Rikstermbanken contained more than 50 000 term records, and it will continue to grow contentwise. Although it is a Swedish term bank, it does not only contain Swedish terms but also terms in other languages, e.g. English, French, German, and Finnish, to name a few. Terminologicentrum TNC (The Swedish Centre for Terminology) has designed the term bank and its software, and is also the responsible body for the term bank and its content. The Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications has contributed financially to its realization.

EuroTermBank

"Consistent, harmonised and easily accessible terminology is an extremely important stronghold for ensuring true multilingualism in the European Union and throughout the world. From EU legislation and trade to the needs and mobility of every EU citizen, terminology is the key for easy, fast and reliable communications. However, new EU member countries face the issue of terminology resource fragmentation across different institutions, inconsistency and lack of coordination in terminology development, as well as structural and technical incompatibility.

Wikidata

"Wikidata is a free linked database that can be read and edited by both humans and machines. Wikidata acts as central storage for the structured data of its Wikimedia sister projects including Wikipedia, Wikivoyage, Wikisource, and others. Wikidata also provides support to many other sites and services beyond just Wikimedia projects! The content of Wikidata is available under a free license, exported using standard formats, and can be interlinked to other open data sets on the linked data web."

Pages