edit

Classification UPC

"Aquest quadre de classificació funcional agrupa els documents de manera que reflecteixin les funcions i les activitats de la Universitat seguint una estructura jeràrquica i lògica. És un quadre flexible, que permet afegir noves funcions sense que calgui estructurar-lo ni codificar-lo novament. Les divisions es fan des de conceptes generals a activitats concretes. Els documents de la Universitat es divideixen en dues categories: documents de gestió i documents d'explotació. Els documents que són propis de qualsevol administració i els documents amb funcions específiques de la UPC. Dins d'aquestes categories hi ha dotze classes de documents. Hi ha vuit classes de documents de gestió iguals en qualsevol administració."

"This classification functional groups the documents to reflect the functions and activities of the University following a hierarchical structure and logic. It is a picture flexible, which allows you to add new features without the need to structure it or encode it again. the divisions are from general concepts to specific activities. the documents of the University are divided into two categories: document management and operating documents. the documents that are characteristic of any administrative documents with specific functions of the UPC. within these categories there are twelve kinds of documents. there are eight kinds of documents management equal in any administration. "

Titles
  • Quadre de classificació de la UPC
  • Classification UPC
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/901
Homepage http://www.upc.edu/oda/gestio_documental/quadre-de-classificacio
Access
Format
Publisher
Address
  • c. Jordi Girona, 31
  • Barcelona
  • Barcelona
  • 08034
  • Spain
Languages
  • ca