Classificació d’enregistraments sonors

Abstract: 

"La classificació proposada s’inspira en les classificacions decimals utilitzades a les biblioteques. El conjunt de diversos temes susceptibles de ser gravats en enregistraments sonors està dividit en vuit grans classes segons una divisió decimal (100, 200, 300, 400, etc.) semblant a la de Dewey o a la CDU. S’utilitzen dues taules auxiliars: 1) Taula de subdivisions geogràfiques, de dues xifres, destinada a la classificació de les músiques tradicionals i nacionals, que cal ordenar per països, regions, continents o ètnies. 2) Taula de subdivisions instrumentals, igualment de dues xifres, utilitzada per precisar
els codis numèrics de les classes 3 (música clàssica) i 4 (nous llenguatges musicals)."

English Abstract: 

"The proposed classification is based on the decimal classification used in libraries. The collection of various items that can be recorded on sound recordings is divided into eight main classes according to a decimal division (100, 200, 300, 400, etc.) similar to Dewey or UDC. they use two tables: 1) Table geographic subdivisions of two figures, aimed at the classification of traditional music and national, to be ordered by countries, regions, continents or ethnic groups. 2) Table subdivisions instrumental also two figures used to specify
numeric codes of the three classes (classical music) and 4 (new musical languages). "

Alternative Title: 
Principes de classement des phonogrammes
English Title: 
Rating of sound recordings
Author: 
Discothèque centrale de Paris
EuroVoc: 
DDC: 
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
6 rue François-Miron, Paris, 75004, France