Tesaurus d'Història de Catalunya

Abstract: 

"El Tesaurus d'Història de Catalunya és un vocabulari controlat de terminologia, en català, sobre la història de Catalunya. La possibilitat de crear el nostre propi llenguatge documental ens permetría també realitzar una valoració crítica de la terminologia emprada en la historiografia catalana. La recopilació dels conceptes emprats i l'anàlisi posterior d'aquests (relacions d'equivalència, jerarquia i associació) permeten la reducció dels significats dels termes a un sol significant, eliminant ambigüetats i sinonímies en uns o donant contingut a d'altres. La terminologia recollida en la primera etapa de creació de la base de dades va quedat aplegada en el Tesaurus d’Història Contemporània de Catalunya. L’adaptació d’aquest llenguatge documental a les noves necessitats de la base de dades, ampliada a tots els períodes històrics, implicà la incorporació de nova terminologia i la integració de noves àrees temàtiques i estructures (diferents tipus d’administració, nous moviments socials...) La terminologia recollida en les diferents bases de dades comarcals ha estat el punt de partida d’aquesta reestructuració del tesaurus en la qual s’està treballant Aquest llenguatge, que naixé com a eina documental estricta, s’ha convertit en un instrument que aporta informació sobre la pròpia naturalesa de la disciplina i sobre aspectes importants i peculiars de la nostra història. S’ha de mencionar el fet que la terminologia aportada per cada comarca reflexa, en part, les particularitats de la seva història i territori i enriqueix extraordinàriament el tesaurus. 4395 termes, 8142 relacions entre termes, 1018 termes equivalents.
Es va crear per a servir com instrument en l'ànàlisi documental i la recuperació de la informació del Fons d'Història Local de Catalunya."

English Abstract: 

"The History of Catalonia Thesaurus is a controlled vocabulary of terminology in Catalan, on the history of Catalonia. The ability to create our own documentary language also allows us to make a critical assessment of the terminology used in the Catalan historiography. The compilation of the concepts used and the subsequent analysis of these (equivalence relations, hierarchy and association) allow the reduction of the meanings of the terms to a single meaning, removing ambiguities and synonyms in a donor or other content. terminology included in the first stage of creating the database was collected in the Thesaurus of Contemporary History of Catalonia. the adaptation of the documentary language to the needs of the database extended to all historical periods, implied the incorporation of new terminology and the integration of new subject areas and structures (different types of admin istració, new social movements ...) The terminology contained in different databases county has been the starting point of this restructuring thesaurus in which this working language, as a tool that naixé strict documentary, s it has become a tool that provides information on the nature of the discipline and on important aspects of our history and peculiar. It should be mentioned that the terminology provided for each region reflects in part the particularities of its territory and history and enriches extremely thesaurus. 4395 terms, relations between terms 8142, 1018 equivalent terms.
It was created to serve as an instrument in document analysis and retrieval Fund Local History of Catalonia. "

Alternative Title: 
Tesaurus d'història contemporània de Catalunya
English Title: 
Thesaurus History of Catalonia
Size: 
4510 (2017-04)
Year of Creation: 
2009
Author: 
Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya, Universitat Autónoma de Barcelona
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Language: 
License: 
Address: 
Biblioteca de Humanidades, 2a planta. Despacho L-219 Edifici L - Campus UAB, Cerdanyola del Vallès, B, 08193, Spain