Οδηγός νατοϊκής ορολογίας

Abstract: 

"1. Οι λίστες του Στρατιωτικού λεξιλογίου που ακολουθούν, έχουν εκπονηθεί από την Βρετανική αντιπροσωπεία στο BILC, για να ακολουθήσει την αναφορά με την ομάδα μελέτης υπ’ αριθμ. 1 στους κόλπους του BILC 94 – Γλωσσική Εκπαίδευση για τις ιδιαίτερες στρατιωτικές ανάγκες, οι οποίες προσδιορίζουν
ότι η Βρετανική αντιπροσωπεία θα εφαρμόσει μια λίστα, δείγμα Στρατιωτικών Όρων στην Αγγλική γλώσσα επιπέδου 2 για να κυκλοφορήσει στους κόλπους όλων των κρατών-μελών του BILC για συμφωνία και να πραγματοποιήσει τις μεταφράσεις ικανοποιητικά εκ των προτέρων, για να είναι δυνατή η συζήτηση της
λίστας του λεξιλογίου κατά την διάσκεψη τις προσεχείς χρονιές.
2. Οι παρακάτω λίστες εκπονήθηκαν από τον Στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διαφορά κάθε Στρατού σε σχέση με το στρατιωτικό λεξικό είναι εμφανώς ενδεδειγμένο από την προσθήκη μιας λίστας διακλαδικών όρων.
3. Για μία μεγαλύτερη χρησιμότητα για τα κράτη-χρήστες, το επιλεγέν επίπεδο για αυτή τη λίστα, είναι το 2,5, που αντιστοιχεί με αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου σε Αγγλικά συζήτησης προχωρημένου επιπέδου ή επιχειρησιακού επιπέδου. Αν και αυτό το επίπεδο δεν είναι καθορισμένο μέσα στο STANAG 6001, το
Ηνωμένο Βασίλειο έχει την πρόθεση να ορίσει γραπτώς αντικειμενικούς σκοπούς εξάσκησης, για αυτό το επίπεδο και να υλοποιήσει μια εξέταση βασισμένη σ’ αυτούς τους σκοπούς.
4. Παρ’ όλο που είναι αδύνατον να προσδιορίσουμε τους όρους για όλες τις συνθήκες, επιχειρησιακές ή εξάσκησης, αυτές οι λίστες παρέχουν ένα λεξικό στοιχειωδών Στρατ/κών Όρων. Πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν ότι αυτές οι λίστες είναι επιπέδου 2,5 και δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα στρατιωτικό λεξικό, αλλά
μία λίστα προορισμένη για καθηγητές και εξασκούμενους για να διευκολυνθεί η μάθηση ή η διδασκαλία των στρατιωτικών όρων."

Alternative Title: 
Liste de Mots Usuels Interarmées
English Title: 
List of Useful Words of Army’s Services - NATO Glossary
Year of Creation: 
2003
Author: 
Hellenic Army Language School
Bureau for International Language Co-ordination
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
License: 
Address: 
Bulgaria