Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM

Abstract: 

"Η Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM είναι τρίγλωσση και περιλαμβάνει τους ελληνικούς όρους που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής» και ισοδύναμους αγγλικούς όρους και γαλλικούς όρους, βάσει Διεθνών Προτύπων (Σειρά ISO/IEC 2382) του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)."

English Abstract: 

"The Information Technology TermBase INFORTERM is trilingual and includes the Greek terms produced by the Group ELOT/TE48/OE1 «Information Technology Terminology» and equivalent English terms and French terms, based on International Standards (ISO/IEC 2382 series) of the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC)."

English Title: 
Information Technology TermBase INFORTERM
Size: 
~5000 terms (2016-08).
Year of Creation: 
1996
Author: 
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Access: 
Format: 
KOS Types Vocabulary: 
License: 
Address: 
50 Kifisou Av., Peristeri, 121 33, Greece