Terminologia i fraseologia dels productes informàtics

Abstract: 

"Per ajudar en la presa de decisions lingüístiques i terminològiques durant el procés de creació o traducció de productes informàtics en català, us presentem un conjunt de fitxes que apleguen la terminologia i la fraseologia més habituals en aquest sector d’activitat. Hi trobareu: Més de 2.450 fitxes terminològiques corresponents a àmbits d’interès per al sector de la localització: ofimàtica, arts gràfiques i edició electrònica, comerç electrònic, telefonia mòbil, Internet, videojocs, societat de la informació... Més de 3.650 fitxes que recullen exemples d’unitats fraseològiques, en català i anglès, d’ús habitual en la creació i traducció de productes informàtics. En aquest cas, la frase catalana és una proposta d’entre les diferents redaccions adequades possibles."

English Abstract: 

"To assist in decision making linguistic and terminology during the creation or translation of computer products in Catalan, we present a set of chips that collect terminology and phraseology common in this industry. You will find: More 2,450 terminology records relating to areas of interest to the field of location: office, graphic and electronic publishing, e-commerce, mobile telephony, Internet, video games, information society ... over 3650 examples of which include chips 'phraseological units in Catalan and English, commonly used in the creation and translation of computer. in this case, the phrase Catalan is a proposal among various possible wordings appropriate. "

English Title: 
Terminology and phraseology of computer products
Author: 
TERMCAT, Centre de Terminologia
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
c/ Mallorca, 272, Barcelona, B, 08037, Spain