Vocabulari de la responsabilitat social

Abstract: 

"La responsabilitat social de les empreses, les organitzacions i l’Administració pública és cada vegada més important en la societat actual. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. El vocabulari recull un total de 36 termes. Cada terme inclou les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple. Per a l’elaboració d’aquest vocabulari s’ha comptat amb l’assessorament de Josep Maria Canyelles, especialista en responsabilitat social."

English Abstract: 

"The social responsibility of companies, organizations and public authorities is increasingly important in today's society. For this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of this field. the vocabulary includes a total of 36 terms. Each term and definition includes the names in Catalan equivalents in Spanish, French, English and German, and in some cases, conceptual clarifications or notes as an example. for the preparation of this vocabulary has received the support of Josep Maria Canyelles, specialist in social responsibility. "

English Title: 
Vocabulary of social responsibility
Author: 
TERMCAT, Centre de Terminologia
EuroVoc: 
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
c/ Mallorca, 272, Barcelona, B, 08037, Spain