Vocabulari de la planificació estratègica

Abstract: 

"Cada vegada hi ha més institucions que planifiquen el seu futur d'una manera estratègica, analitzant i organitzant els seus objectius i les tasques necessàries per assolir-los, i tenint en compte els factors interns i externs que poden tenir-hi incidència. Aquest diccionari recull els termes bàsics que s'utilitzen en aquesta metodologia de planificació. De cada terme es presenten les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, aclariments lingüístics o conceptuals. El vocabulari ha estat revisat per diversos especialistes del sector i els neologismes catalans que plantejaven dubtes lingüístics, com ara matriu DAFO, meta, missió o visió, han estat estudiats pel Consell Supervisor del TERMCAT."

English Abstract: 

"More and more institutions plan their future in a strategic way, analyzing and organizing its objectives and tasks necessary to achieve them, taking into account the internal and external factors that may have no effect. This Dictionary contains basic terms used in this planning methodology. for each term and definition denominations present in Catalan equivalents in Spanish, French and English and, in some cases, linguistic or conceptual clarification. the vocabulary is been reviewed by many industry experts and neologisms Catalan language raises questions such as SWOT matrix, goal, mission or vision, have been studied by the Supervisory Council TERMCAT. "

English Title: 
Vocabulary of strategic planning
Author: 
TERMCAT, Centre de Terminologia
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
c/ Mallorca, 272, Barcelona, B, 08037, Spain