Diccionari d'arqueologia

Abstract: 

"Aquest diccionari recull més de dos mil termes amb les denominacions i la definició i els equivalents en castellà i anglès, relatius a la teoria, el treball de camp i de laboratori, les construccions i la interpretació, que abracen àrees tan diverses com al numismàtica, la musivària, les tècniques de datació o els mètodes d’excavació. Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’arqueologia, obra elaborada per Lluís Garcia Petit, Josep Miret i Mestre, M. Teresa Miró i Alaix i Genís Ribé i Monge l’any 2002, amb l’assessorament terminològic i l’edició del TERMCAT i patrocinada per ArqueoCat, Arqueociència Serveis Culturals, Atics i Codex Arqueologia i Patrimoni. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment pel TERMCAT."

English Abstract: 

"This dictionary contains more than two thousand terms with the names and the definition and the equivalents in Spanish and English, concerning the theory, fieldwork and laboratory construction and performance, covering areas as diverse as the numismatic the musivària, dating techniques or methods of excavation. This is the online version of the Dictionary of archeology, work produced by Lluís Garcia Petit, Josep Miret and Teacher, Maria Teresa Miró Alaix and Genis and Ribé Monge 2002, with the advice and terminological editing TERMCAT and sponsored by ArqueoCat, Arqueociència Cultural Services, penthouses and Codex Archeology and Heritage. the original data may have been updated or supplemented later by TERMCAT. "

English Title: 
Dictionary of Archeology
Author: 
TERMCAT, Centre de Terminologia
EuroVoc: 
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
c/ Mallorca, 272, Barcelona, B, 08037, Spain