Unknown

Svenska ämnesord

"Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek. I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat material.

"Swedish subject headings (SAO) is a controlled subject headings system containing 38 000 terms from all disciplines. The system has been around since 2000 and is used by most university libraries and many LIBRIS libraries. In Swedish subject headings, you can find subject headings to search library catalogs and other databases, and to index the literature and other materials."

Klassifikationssystem för svenska bibliotek

"SAB är ett klassifikationssystem som klassificerar framför allt böcker men även andra media. Det används på många svenska folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Första upplagan kom 1921 och byggde på den klassifikation som då användes i de vetenskapliga bibliotekens accessionskatalog. Systemet går även under namnen "Klassifikationssystem för svenska bibliotek", "SAB-systemet" och "SAB:s klassifikationssystem". Förkortningen SAB står för "Sveriges Allmänna Biblioteksförening".

"SAB is a classification system that primarily classifies books, but also other media. It is used in many Swedish public libraries, school libraries and research libraries. The first edition came in 1921 and was based on the classification used in the accession libraries of the scientific libraries. The system is also called" SAB System Classification System "," SAB System "and" SAB Classification System ". The abbreviation SAB stands for the" Swedish Public Library Association. "SAB collaborated with the Swedish Library Society (SBS) and formed the current Swedish Library Association.

Patent- och registreringsverket Tesaurus

"Tesaurus är en databas med utvalda och kontrollerade ämnesord som delvis är hierarkiskt ordnade. Ämnesorden är sökbara i fritext i de databaser där indexering används som en extra sökhjälp."

"Thesaurus is a database of selected and controlled subject that is partly organized hierarchically. Subjects are searchable in free text in the database where the index is used as an additional search help."

Stockholm International Peace Research Institute Library Thesaurus

"SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control and disarmament. Established in 1966, SIPRI provides data, analysis and recommendations, based on open sources, to policymakers, researchers, media and the interested public. SIPRI is named as one of the world's leading think tanks in the international 'Think Tank Index'."

KVINNSAM Ämnesordslista

"Ämnesorden är valda ur ett konsekvent kvinnoperspektiv, dvs ämnesordet kvinnor är alltid underförstått. Ämnesordet författare avser kvinnliga författare, med ämnesordet poliser menas kvinnliga poliser (eller möjligen manliga poliser i relation till kvinnliga kolleger/brottslingar). Vill man söka poster om manliga brottslingar, författare etc lägger man : män till sökordet, t ex brottslingar: män. Andra texter om män kan man hitta genom att söka på manlighet, mansrollen, fäder osv. Ämnesindexeringen påbörjades i slutet av 1950-talet och antalet ämnesord växer vid behov.

"Subject words are chosen from a consistent female perspective, ie the subject word of women is always implied." The author of the author refers to female writers, the term "police" means female police officers (or possibly male police in relation to female colleagues / criminals). Want to search for records of male criminals, Writers etc are added: men to the keyword, eg criminals: men. Other texts about men can be found by searching for manhood, men's role, fathers, etc. The topic indexation began in the late 1950s and the number of subjects grows as needed.

Pages