Spain

Vocabulari internacional de metrologia

"El Vocabulari internacional de metrologia recull la terminologia de la traducció catalana del Vocabulari internacional de metrologia. Conceptes fonamentals i generals i termes associats, 3a ed. (VIM3). L'obra va ser traduïda per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, i es va publicar l'any 2012.

"The international vocabulary of metrology reflects the terminology of the Catalan translation of the International Vocabulary of Metrology. Fundamental concepts and associated terms and generals, 3rd ed. (VIM3). The work was translated by the Catalan Association of Clinical Laboratory Sciences with advice TERMCAT terminology, and published in 2012. this vocabulary contains 144 Catalan terms of this specific field of knowledge with the definitions corresponding equivalents in Spanish, French and Portuguese, and the reference code that identifies each section VIM3 terms.

Terminologia de màrqueting digital

"En l’àmbit del màrqueting digital i els mitjans socials tot està per aprendre i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Tot es mou ràpidament, el ritme és constant i ja no hi ha opció de tria entre ser-hi o no. Si no s’encara el repte és possible que els usuaris no ens acompanyin. Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és necessari conèixer-ne els conceptes bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit.

"In the field of digital marketing and social media are all learning and there is a big stage to explore creative. Everything moves fast, the pace is steady and there is no option to choose between being there or not. If possible faces the challenge is that users do not join us. the digital marketing strategies are here to stay, and it is necessary to know the basics to understand what rules work. for this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of the field.

Terminologia del llibre

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos-cents termes relatius a la indústria editorial corresponents a àrees com l’edició, la impressió, la comercialització i la publicitat. Cada article conté la denominació i la definició en català. La majoria dels termes provenen del Vocabulari panllatí de difusió i de distribució del llibre, obra multilingüe elaborada en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER) sota la coordinació de l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, i en la qual el TERMCAT ha participat pel que fa a la terminologia catalana.

"This dictionary defines and brings together nearly two hundred terms relating to the publishing industry relating to areas such as editing, printing, marketing and advertising. Each article contains the name and definition in Catalan. Most come terms Pan-Latin Vocabulary of dissemination and distribution of books, multilingual work made within the network Panlatin Terminology (really) under the coordination of the Office québécois de la langue française, and which has participated TERMCAT terms Catalan terminology.

Lèxic multilingüe de la indústria

"Aquest lèxic recull més de tretze mil termes en català amb els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als sectors industrials més representatius de Catalunya. Aquest diccionari és la versió en línia del Lèxic multilingüe de la indústria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Ambdues institucions desitgem que aquesta versió faciliti la consulta de les informacions i també la seva actualització constant.

"This lexicon contains more than thirteen thousand Catalan terms with equivalents in Spanish, French and English, concerning the most representative industrial sectors in Catalonia. This dictionary is the online version of the Lexicon multilingual industry, the work developed by TERMCAT with support of the Department of Innovation, Universities and Enterprise of the Generalitat of Catalonia. Both institutions hope that this release will facilitate the consultation of information and constantly updated. this will encourage everyone to make us your comments to improve the work. "

Diccionari de gemmologia

"Aquest diccionari conté 1.302 termes de l’àmbit de la gemmologia, especialment els relacionats amb les espècies gemmològiques, les propietats físiques i les característiques cristal·lines de les gemmes, les inclusions i les talles. També s’hi inclouen els materials obtinguts al laboratori, els tractaments utilitzats per a la millora del color i de l’aspecte de les gemmes, els processos de la talla, les màquines i eines necessàries per a fer-la i els productes finals que en resulten, i els aparells de mesura i els complements utilitzats en les diferents tècniques analítiques.

"This dictionary contains 1302 terms in the field of gemology, especially those related species gemmològiques, physical properties and characteristics of crystalline gems, inclusions and sizes. Also includes materials obtained in laboratory treatments used to improve the color and appearance of the gems, carving processes, machines and tools necessary to do it and end products that result, and measuring devices and accessories used in various analytical techniques. Each article contains the names in Catalan, equivalents in Spanish, French, Italian, English and German, and definition.

Fustes exòtiques

"Aquest diccionari recull una seixantena de termes, normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT, corresponents a fustes utilitzades actualment a Europa però procedents de països no europeus, fonamentalment de l'Àfrica, l'Àsia i Amèrica. Cada terme conté les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. La majoria dels equivalents s'han extret de la norma UNE-EN 13556, que és alhora la versió oficial en castellà de la Norma Europea 13556, de juny de 2003.

"This dictionary includes sixty terms standardized by the Supervisory Council TERMCAT corresponding to wood currently used in Europe but from countries outside Europe, mainly in Africa, Asia and America. Each term contains the names and the definition Catalan and equivalents in Spanish, French, English and German. most equivalents taken from the UNE-EN 13556, which is also the official Spanish version of the European standard 13556, June 2003.

Diccionari de fusteria

"Aquest diccionari aplega gairebé 1.400 termes de fusteria, corresponents a set àmbits temàtics: aparells, estris, eines i instruments; màquines i equipament auxiliar; característiques estructurals d’eines i màquines; materials; construccions; tècniques i processos; oficis i instal·lacions. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes i il·lustracions que aporten informació complementària sobre la denominació o el concepte definit.

"This dictionary includes nearly 1,400 terms carpentry, corresponding to seven subject areas: equipment, utensils, tools and instruments, machinery and auxiliary equipment, structural and machine tools, materials, structures, techniques and processes, trades and installations . at present the names and the definition in Catalan equivalents in Spanish, French and English and, where appropriate, notes and illustrations that provide additional information about the name or concept defined.

Diccionari de física

"El Diccionari de física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, aplega i defineix més de tres mil termes de l’àmbit de la física. Forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia. El diccionari ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Torrens-Ibern. La física, en el seu propòsit de descriure el món, des de les partícules més petites conegudes fins al cosmos en conjunt, és considerada una ciència d’abast molt ampli, amb molta terminologia pròpia.

"Dictionary of physics, developed jointly by the Polytechnic University of Catalonia, Catalan Encyclopaedia and TERMCAT, brings together more than three thousand and defines terms used in physics. It is part of the collection of scientific and technical dictionaries Science and Technology. the dictionary has had the collaboration of the Foundation La Pedrera Catalonia and the Foundation Torrens-Ibern. the physics in its purpose of describing the world, from the smallest particles known to the whole cosmos is considered a broad range of science, much terminology.

Terminologia bàsica dels dispositius mòbils

"Aquest diccionari conté una cinquantena de termes relacionats amb els dispositius mòbils, especialment els telèfons intel·ligents i les tauletes tàctils, amb la definició en català i equivalents en castellà, francès i anglès. Algunes fitxes també inclouen notes explicatives i il·lustracions.

"This dictionary contains fifty terms related to mobile devices, especially smartphones and tablets, as defined in Catalan and equivalents in Spanish, French and English. Some listings also include explanatory notes and illustrations. both the glossary as user touch gestures have been published on the occasion of the mobile World Congress 2014 (MWC) in order to spread widely alternatives Catalan terms used among users of mobile devices in companies and the media echo of developments in this technology consumer.

Terminologia del comerç electrònic

"Aquest diccionari recull gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de termes d’ús habitual en aquesta nova variant del comerç, que ja ocupa un lloc remarcable entre els nostres hàbits de consum. Es tracta de la versió en línia de la Terminologia del comerç electrònic, diccionari elaborat l'any 2005 pel TERMCAT en col·laboració amb el Govern d'Andorra i amb especialistes procedents de l'àmbit universitari, empresarial i de l'Administració."

"This dictionary contains almost three hundred names and terms with the Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English. These are terms commonly used in this new variant of the trade, which already ranks among remarkable our habits of consumption. This is the online version of the e-commerce terminology, dictionary TERMCAT made in 2005 in collaboration with the Government of Andorra and specialists from academia, business and Administration. "

Pages