Milano

CDEC Schema di Classificazione

"Per conoscere i libri posseduti dalla biblioteca della Fondazione CDEC e svolgere una ricerca di tipo tematico (per es. 'ebrei in Italia', 'Shoah', 'antisemitsmo', 'personalità ebraiche'), si può consultare on line lo schema di classificazione della biblioteca con i links alle pagine del catalogo OPAC."

"To know the books owned by the CDEC Foundation library and to carry out a thematic research (eg 'Jews in Italy', 'Shoah', 'anti-Semitism', 'Jewish personalities'), you can consult online the Classification of the library with links to the OPAC catalog pages. "

Lexicul panlatin al marketingului economic

"Lexicul panlatin al marketingului economic a fost elaborat în cadrul Reţelei Panlatine de Terminologie (Realiter) şi coordonat de prof. dr. Angela Bidu Vrănceanu, Universitatea din Bucureşti. Sinteza şi redactarea finală a materialului a fost făcută de lect. dr. Roxana Ciolăneanu. Domeniul Marketingului economic este relativ nou, iar dinamica lui este continuă. Interesul aplicativ al acestui domeniu este complex şi vizează aspecte din economie, comerţ, publicitate, comunicare.

"The panlatine lexicon of economic marketing was developed within the Panlatine Network of Terminology (Realiter) and coordinated by Prof. Dr. Angela Bidu Vrănceanu, University of Bucharest. The final synthesis and editing of the material was made by Roxana Cioloaneanu.