Helsinki

Musiikin asiasanasto

"Musiikin asiasanasto (MUSA) on yksikielinen musiikin indeksointiin tarkoitettu erikoissanasto, joka noudattaa Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) periaatteita ja rakennetta. Musiikin asiasanasto on tarkoitettu käytettäväksi musiikkia käsittelevien kirjojen ja artikkelien sekä kaikkien musiikkitallenteiden (nuottijulkaisut, äänitteet jne.) indeksointiin ja tiedonhakuun. Sanasto ohjaa tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä. Musiikin asiasanaston laadinnassa on noudatettu Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).

"Music Thesaurus (MUSA) is one of the language special vocabulary for music indexing, which complies with the principles and structure of the Finnish General Thesaurus (YSA). Thesaurus music is intended for use in the music of the books and articles, as well as all recorded music (printed music, sound recordings, etc.) for indexing and information retrieval. Glossary tiedontallentajia guides and job-seekers to use a common language. compiling a thesaurus to music have been observed in Finnish, thesaurus preparation and maintenance instructions (SFS 5471).

Yleinen suomalainen asiasanasto

"YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto) on suomenkielinen, kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, joka sisältää eri alojen yleisimmät termit. Sanastossa on myös maantieteellisiä nimiä ja luetteloita mm. kasvien, urheilulajien ja eläinten nimistä. Vuonna 2012 YSAssa oli lähes 31 000 termiä, joista noin 5 700 maantieteellistä nimeä. YSAa on käytetty tietokannoissa vuodesta 1987 lähtien."

"The YSA (General Finnish Thesaurus) is a general vocabulary covering all fields of science and information in the world, containing the most common terms in the various fields, and also contains geographic names and lists of names, including names of plants, sports and animals.In 2012 YSA had almost 31,000 terms, Of which about 5 700 geographic names. YSA has been used in databases since 1987. "

Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto

"Asiasanastoon on koottu keskeistä terminologiaa folkloristiikan, kulttuuriantropologian, etnomusikologian, uskontotieteen (erityisesti kansanuskon tutkimuksen) ja kansatieteen alalta. Sanastossa on 1566 varsinaista asiasanaa sekä 376 suomen- ja 288 englanninkielistä ohjaustermiä, jotka opastavat hyväksytyn asiasanan käyttöön. Asiasanoja voi hakea aakkosellista listaa selaamalla tai sanahakuna. Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto on sisällönkuvailun ja aiheenmukaisen tiedonhaun apuväline, joka auttaa asiasanoittajia ja tiedonhakijoita käyttämään yhteistä terminologiaa.

"Asia glossary contains key terminology folklore studies, cultural anthropology, ethnomusicology, comparative religion (especially the people of faith study) and ethnology in. The glossary provides 1566 actual key words, as well as 376 Finnish and 288 English-language control term, which guides the approved thing word use. Key words can apply for an alphabetical listing by browsing or by keyword search .

Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto

"Kirjallisuudentutkimuksen asiasanastoa laadittaessa on noudatettu Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471) ja Yleisen suomalaisen asiasanaston periaatteita, joista tässä pääkohtia lyhyesti: Asiasanat ovat aina substantiiveja; joko yksittäistermejä, sanaliittoja tai yhdyssanoja (esim. genre, kirjallisuuden kieli, epämääräisyyskohta). Asiasanat ovat monikko- tai yksikkömuodossa. Monikossa ovat yleensä konkreettisia, laskettavissa olevia käsitteitä edustavat asiasanat (esim. runot, kirjailijat, taiteilijat).

"Kirjallisuudentutkimuksen thing vocabulary been prepared according to Finnish language thesauri preparation and maintenance instructions (SFS 5471) and the principles of the general Finnish thesaurus, which are here the main points in brief: Keywords are always nouns; either yksittäistermejä, word associations, or compound words (for example, genre, literary language, ambiguity in point.) . keywords are plural or singular. plural are usually concrete, representing quantifiable concepts keywords (eg. poems, writers, artists).

Kielitieteen asiasanasto

"Asiasanat ovat aina substantiiveja: joko yksittäistermejä, sanaliittoja tai yhdyssanoja. Asiasanat ovat joko yksikkö- tai monikkomuodossa. Yksikössä ovat abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvaavat sanat. Monikossa ovat yleensä konkreettisia, laskettavissa olevia käsitteitä merkitsevät sanat. Termeillä voi olla yksikössä ja monikossa eri merkitys, jolloin molemmat muodot esiintyvät sanastossa (kielioppi - kieliopit). Asiasanaston laatimisessa on noudatettu suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).

"Keywords are always nouns:.. Either yksittäistermejä, word associations, or compound words Key words are either singular or plural unit are abstract concepts and activities described by the words plural are usually tangible, quantifiable concepts of the words for terms can be singular and the plural different meaning.. whereby the two forms appear in the dictionary (grammar - grammars).

Pages