Helsinki

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto

"Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot suurimmasta osasta sosiaalihuollon asiakastietomallin tietokomponentteja. Sanastossa esitetään yhteensä 249 yleisiin tietokomponentteihin liittyvää käsitettä, tietokomponenttien luokkaa ja tietokomponenttien kenttää. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Osa käsitteiden välisistä suhteista havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

"Social care data components vocabulary Version 2.0 includes a Finnish-language information on most of the social welfare client information model data components. The glossary presented concepts related to a total of 249 public information components, information components, classes, and information components in the field. The concepts of content explaining the definitions and allows them additional comments, and the Finnish-language terms that will make recommendations. Some of the relations between the concepts The concept is illustrated in schematic form.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

"Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot 290 käsitteestä, jotka ovat pääasiassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja asiakasasiakirjojen nimistä annetaan suositukset. Lisäksi joitain käsitesuhteita havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

"The Social Welfare Clients document vocabulary Version 2.0 includes a Finnish information 290 concept, which are mainly social welfare client documents. The concepts of content explaining the definitions and additional remarks through, and customer documents, names are given recommendations. In addition, some of the concept of relationships is illustrated by the concept of system diagrams.

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto

"Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot yli 200 käsitteestä, jotka liittyvät sosiaalihuollon asiakkaina olevien yksityishenkilöiden tuloihin, menoihin, varallisuuteen ja velkoihin. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

"Glossary of Social Welfare economic classifications are summarized in terminological entries and käsitekaavioina information on more than 200 concept, which relates to social welfare customers of private individuals on revenue, expenditure, assets and liabilities. The glossary explains the contents of concepts, definitions and allows them additional observations, and provides recommendations for Finnish-language terms. Relations between the concepts illustrated in the concept diagrams through.

Kelan terminologinen sanasto

"Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot lähes 500 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologisen sanaston alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi.

"Social Insurance terminology is assembled terminological entries and käsitekaavioina data in almost 500 concept. Glossary explaining the contents of the concepts defined, and by means of the additional observations, and provides recommendations to the relationship between the Finnish and Swedish terms. Concepts illustrated concept diagrams. KELA terminology credits, the concept of the descriptions and the concept diagrams are translated Swedish.

Hoidokki-verkkosanasto

"Sanastoa tuottaa ja valvoo SHKS:n nimeämä asiantuntijaryhmä, joka käsittelee kaikki sanastoon esitetyt termit ja niiden käännökset ja päättää termien julkaisemisesta. Hoidokkia kehitetään jatkuvasti ja asiantuntijaryhmä toivoo puuttuvia termejä saatavan tietoon termiehdotusten kautta. Termiehdotuksen voi tehdä tämän järjestelmän kautta siten, että täyttää termiehdotuslomakkeen ja lähettää sen asiantuntijaryhmälle käsiteltäväksi. Sanastoa voidaan käyttää hoitotieteellisten julkaisujen tiedonhakuun, sisällönkuvailuun ja indeksointiin."

"Terminology and monitored by SHKS. Experts nominated, which handles all of the vocabulary of terms and their translations, and decide on the publication terms Hoidokki continuously developed and an expert calls for the missing information of terms obtained by thermally proposals term proposal can be made using this system in such a way that fulfills the proposed term of the form and. send it to a group of experts for consideration. vocabulary may be used for information retrieval, and to index publications of nursing science. "

Merenkulun asiasanasto

"Suomen merialan kirjastot ovat yhteistyössä koonneet merenkulkualan asiasanaston. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen merenkulkualan asiasanasto, ja se on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä. Asiasanasto perustuu STCW-koodin aihepiireihin (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). Ammattisanastoksi rajattuna se sisältää noin 1300 merenkulkualan suomenkielistä termiä. Jos sanalla on ruotsin- tai englanninkielinen vastine, myös se on lisätty termistöön.

"The Finnish maritime libraries have together created the maritime thesaurus. This is the first Finnish maritime thesaurus, and it is on the network freely available to everyone. The thesaurus is based on the STCW Code themes (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). If the word is Swedish or English counterparts, they are also given terminology. due to the internationality of English terms is broad and not all of the words have equivalents in Finnish. the shipping industry is commonly used in a variety of abbreviations.

Teologinen asiasanasto

"Tämän asiasanaston lyhenteet: kä = käytä seuraavaa termiä; vasemman sarakkeen termi ei ole käytössä. Sen sijaan käytetään oikeanpuoleisen sarakkeen termiä. LT = laajempi termi. RT = rinnakkaistermi. ST = suppeampi termi. ks. YSA = katso Yleinen suomalainen asiasanasto. KT = korvaa termin, jota aikaisemmin on käytetty asiasanana. Kirjojen luettelointitietoihin on yleensä merkitty yksi tai useampi sisältöä kuvaileva asiasana. Näitä käyttäen voidaan löytää etsittävää asiaa tai aihepiiriä koskevat kirjat. Kirjaston hankinnat on luetteloitu HELKAan vuodesta 1992 lähtien.

"Abbreviations for this subject word: hand = use the following term, the left column term is not used, instead the right-hand column term is used LT = broader term RT = parallel term ST = narrower term see YSA = see General Finnish keyword KT = The library's cataloging information is usually marked with one or more keyword descriptive content, which can be used to find books on the subject or subject matter to be explored, and library purchases have been listed in HELKA since 1992.

Eduskunnan kirjaston asiasanasto

"Aiheenmukaisesta hakemistosta saa esiin kuhunkin aiheluokkaan kuuluvat asiasanat. Klikkaamalla asiasanaa saat näkyviin suomenkielisen asiasanan, sen ruotsin- ja englanninkieliset vastineet, katso myös - viittaukset ja asiasanan aiheluokan. Katso myös - viittauksesta ja luokasta voit jatkaa hakua asiasanaston sisällä. Aakkosellista hakemistoa selaamalla saat esiin listan samalla kirjaimella alkavista asiasanoista. Klikaamalla asiasanaa saat näkyviin suomenkielisen asiasanan, sen ruotsin- ja englanninkieliset vastineet, katso myös - viittaukset ja asiasanan aiheluokan.

"Thematic index can be displayed by each of the Tags topic category includes Clicking on key words, you will get a Finnish subject heading, its Swedish and English equivalents, see also -., References and Sciences by subject category See also -.. Reference and the class to continue searching within the thesaurus alphabetical index scroll to display the list of that start with the same letter of the key words Klikaamalla key words, you will get the English word thing, its Swedish and English equivalents, see also -.. and the references to the subject matter of the word class See also -.

Pages