Finland

Hoidokki-verkkosanasto

"Sanastoa tuottaa ja valvoo SHKS:n nimeämä asiantuntijaryhmä, joka käsittelee kaikki sanastoon esitetyt termit ja niiden käännökset ja päättää termien julkaisemisesta. Hoidokkia kehitetään jatkuvasti ja asiantuntijaryhmä toivoo puuttuvia termejä saatavan tietoon termiehdotusten kautta. Termiehdotuksen voi tehdä tämän järjestelmän kautta siten, että täyttää termiehdotuslomakkeen ja lähettää sen asiantuntijaryhmälle käsiteltäväksi. Sanastoa voidaan käyttää hoitotieteellisten julkaisujen tiedonhakuun, sisällönkuvailuun ja indeksointiin."

"Terminology and monitored by SHKS. Experts nominated, which handles all of the vocabulary of terms and their translations, and decide on the publication terms Hoidokki continuously developed and an expert calls for the missing information of terms obtained by thermally proposals term proposal can be made using this system in such a way that fulfills the proposed term of the form and. send it to a group of experts for consideration. vocabulary may be used for information retrieval, and to index publications of nursing science. "

Merenkulun asiasanasto

"Suomen merialan kirjastot ovat yhteistyössä koonneet merenkulkualan asiasanaston. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen merenkulkualan asiasanasto, ja se on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä. Asiasanasto perustuu STCW-koodin aihepiireihin (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). Ammattisanastoksi rajattuna se sisältää noin 1300 merenkulkualan suomenkielistä termiä. Jos sanalla on ruotsin- tai englanninkielinen vastine, myös se on lisätty termistöön.

"The Finnish maritime libraries have together created the maritime thesaurus. This is the first Finnish maritime thesaurus, and it is on the network freely available to everyone. The thesaurus is based on the STCW Code themes (Standard of Training, Certification and Watchkeeping). If the word is Swedish or English counterparts, they are also given terminology. due to the internationality of English terms is broad and not all of the words have equivalents in Finnish. the shipping industry is commonly used in a variety of abbreviations.

Teologinen asiasanasto

"Tämän asiasanaston lyhenteet: kä = käytä seuraavaa termiä; vasemman sarakkeen termi ei ole käytössä. Sen sijaan käytetään oikeanpuoleisen sarakkeen termiä. LT = laajempi termi. RT = rinnakkaistermi. ST = suppeampi termi. ks. YSA = katso Yleinen suomalainen asiasanasto. KT = korvaa termin, jota aikaisemmin on käytetty asiasanana. Kirjojen luettelointitietoihin on yleensä merkitty yksi tai useampi sisältöä kuvaileva asiasana. Näitä käyttäen voidaan löytää etsittävää asiaa tai aihepiiriä koskevat kirjat. Kirjaston hankinnat on luetteloitu HELKAan vuodesta 1992 lähtien.

"Abbreviations for this subject word: hand = use the following term, the left column term is not used, instead the right-hand column term is used LT = broader term RT = parallel term ST = narrower term see YSA = see General Finnish keyword KT = The library's cataloging information is usually marked with one or more keyword descriptive content, which can be used to find books on the subject or subject matter to be explored, and library purchases have been listed in HELKA since 1992.

Muotoilun ja viestinnän asiasanasto

"Muotoilun ja viestinnän asiasanasto on suomenkielinen muotoilun, viestinnän sekä käsi- ja taideteollisuusalan erikoissanasto. Sanasto sisältää noin 2500 varsinaista asiasanaa ja lähes 400 ohjaustermiä, jotka ohjaavat hyväksytyn asiasanan käyttöön. Asiasanasto käsittää asiasanojen käyttö-, korjaus- ja täydennysohjeet sekä aakkosellisen sanasto-osan ja liitteet. Muotoilun ja viestinnän asiasanasto on rakenteeltaan tesaurustyyppinen, eli siinä näkyvät asiasanojen väliset yleisimmät semanttiset suhteet.

"Design and communication thesaurus is in Finnish design, communication, and arts and crafts specialty vocabulary. The dictionary contains about 2500 actual key words and almost 400 control term, which control the approved free word use. Index comprises of keywords use, repair and further instructions, and the alphabetical dictionary part and attachments. Design and communication thesaurus is constructed tesaurustyyppinen, that is, it refers to the most common semantic relationships between key words.

Eduskunnan kirjaston asiasanasto

"Aiheenmukaisesta hakemistosta saa esiin kuhunkin aiheluokkaan kuuluvat asiasanat. Klikkaamalla asiasanaa saat näkyviin suomenkielisen asiasanan, sen ruotsin- ja englanninkieliset vastineet, katso myös - viittaukset ja asiasanan aiheluokan. Katso myös - viittauksesta ja luokasta voit jatkaa hakua asiasanaston sisällä. Aakkosellista hakemistoa selaamalla saat esiin listan samalla kirjaimella alkavista asiasanoista. Klikaamalla asiasanaa saat näkyviin suomenkielisen asiasanan, sen ruotsin- ja englanninkieliset vastineet, katso myös - viittaukset ja asiasanan aiheluokan.

"Thematic index can be displayed by each of the Tags topic category includes Clicking on key words, you will get a Finnish subject heading, its Swedish and English equivalents, see also -., References and Sciences by subject category See also -.. Reference and the class to continue searching within the thesaurus alphabetical index scroll to display the list of that start with the same letter of the key words Klikaamalla key words, you will get the English word thing, its Swedish and English equivalents, see also -.. and the references to the subject matter of the word class See also -.

Musiikin asiasanasto

"Musiikin asiasanasto (MUSA) on yksikielinen musiikin indeksointiin tarkoitettu erikoissanasto, joka noudattaa Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) periaatteita ja rakennetta. Musiikin asiasanasto on tarkoitettu käytettäväksi musiikkia käsittelevien kirjojen ja artikkelien sekä kaikkien musiikkitallenteiden (nuottijulkaisut, äänitteet jne.) indeksointiin ja tiedonhakuun. Sanasto ohjaa tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä. Musiikin asiasanaston laadinnassa on noudatettu Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).

"Music Thesaurus (MUSA) is one of the language special vocabulary for music indexing, which complies with the principles and structure of the Finnish General Thesaurus (YSA). Thesaurus music is intended for use in the music of the books and articles, as well as all recorded music (printed music, sound recordings, etc.) for indexing and information retrieval. Glossary tiedontallentajia guides and job-seekers to use a common language. compiling a thesaurus to music have been observed in Finnish, thesaurus preparation and maintenance instructions (SFS 5471).

Yleinen suomalainen asiasanasto

"YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto) on suomenkielinen, kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, joka sisältää eri alojen yleisimmät termit. Sanastossa on myös maantieteellisiä nimiä ja luetteloita mm. kasvien, urheilulajien ja eläinten nimistä. Vuonna 2012 YSAssa oli lähes 31 000 termiä, joista noin 5 700 maantieteellistä nimeä. YSAa on käytetty tietokannoissa vuodesta 1987 lähtien."

"The YSA (General Finnish Thesaurus) is a general vocabulary covering all fields of science and information in the world, containing the most common terms in the various fields, and also contains geographic names and lists of names, including names of plants, sports and animals.In 2012 YSA had almost 31,000 terms, Of which about 5 700 geographic names. YSA has been used in databases since 1987. "

Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto

"Asiasanastoon on koottu keskeistä terminologiaa folkloristiikan, kulttuuriantropologian, etnomusikologian, uskontotieteen (erityisesti kansanuskon tutkimuksen) ja kansatieteen alalta. Sanastossa on 1566 varsinaista asiasanaa sekä 376 suomen- ja 288 englanninkielistä ohjaustermiä, jotka opastavat hyväksytyn asiasanan käyttöön. Asiasanoja voi hakea aakkosellista listaa selaamalla tai sanahakuna. Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto on sisällönkuvailun ja aiheenmukaisen tiedonhaun apuväline, joka auttaa asiasanoittajia ja tiedonhakijoita käyttämään yhteistä terminologiaa.

"Asia glossary contains key terminology folklore studies, cultural anthropology, ethnomusicology, comparative religion (especially the people of faith study) and ethnology in. The glossary provides 1566 actual key words, as well as 376 Finnish and 288 English-language control term, which guides the approved thing word use. Key words can apply for an alphabetical listing by browsing or by keyword search .

Pages