Finland

Laajakaistasanasto

"Laajakaistasanastoprojekti käynnistyi Sanastokeskus TSK:ssa vuoden 2011 alussa Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta. Projektin tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä laajakaistaan liittyviä käsitteitä ja siten helpottaa ja yhtenäistää laajakaistaa koskevaa viestintää. Oheinen, hankkeen tuloksena syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille laajakaistapalveluiden käyttäjille ja laajakaistapalveluntarjoajille. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös tiedottajien, toimittajien ja kääntäjien työtä.

"Broadband Glossary The project started Terminology Center TSK at the beginning of 2011 the initiative of the Finnish Communications Regulatory Authority The terminology working group of the project was to compile a glossary for publication of key concepts related to broadband, thereby facilitating and harmonizing the broadband communication attached, the project led to a glossary is intended for all broadband services, users and broadband service providers Vocabulary aim... to facilitate the work of the communicators, suppliers and translators.

Sosiaalisen median sanasto

"Monilta sosiaalisen median käsitteiltä puuttuu suomenkieliset termit tai käytetyissä termeissä on hajontaa, ja toisaalta useiden käsitteiden sisällöstä on erilaisia tulkintoja. Näistä syistä Sanastokeskus TSK:ssa käynnistyi keväällä 2009 Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta sanastohanke, jonka tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä sosiaaliseen mediaan liittyviä käsitteitä.

"Many social media concepts to missing Finnish terms or used in the terms is the standard deviation, and on the other hand the contents of a number of concepts have different interpretations of these reasons Terminology Center TSK. Started operations in spring 2009 on the initiative of FICORA Terminology Working Group glossary of the project, the purpose of which was to compile a glossary for publication of key concepts related to social media.

Tietotekniikan termitalkoot

"Sanastokeskus TSK:n Tietotekniikan termitalkoot -projektissa laaditaan suosituksia suomenkielisistä tietotekniikan termeistä. Suositusten takana on joukko tietotekniikan, kielen ja viestinnän ammattilaisia. Tietotekniikan termitalkoissa on suomen- ja englanninkielisiä termejä sekä suomenkielisiä määritelmiä ja käsitekaavioita."

"The ESC's Terminology Projects' Thesis proposes recommendations on Finnish-language IT terminology, followed by a number of IT professionals, language and communications professionals." Termites in IT terminology include Finnish and English terms and Finnish definitions and conceptual concepts. "

Pankki- ja rahoitussanasto

"Sanastokeskus TSK:n koordinoima pankki- ja rahoitusalan sanastohanke julkaisee alan sanastoaineistoa yleiseen käyttöön. Julkaistut suositukset ovat syntyneet Sanastokeskuksen sekä useiden pankki- ja rahoitusalan asiantuntijoiden yhteistyönä. Pankki- ja rahoitusalan termipankki on avattu helmikuussa 2002. Se sisältää termistöä, käsitteiden määritelmiä ja kuvauksia sekä käsitekaavioita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sanastossa on 13.6.2014 julkaistu yhteensä 989 käsitettä. Sanastoa kartutetaan jatkuvasti, joten sivustolla kannattaa käydä myöhemminkin."

"Terminology Center TSK coordinated by the banking and financial sector glossary project publishes glossary of materials in the field for public use published recommendations have been born Terminology Center, as well as a number of banking and cooperation with financial experts from the banking and financial terminology bank has been opened in February 2002. It contains terminology, definitions of concepts and descriptions as well.. The concept of the charts in Finnish, Swedish and English. The glossary is published 13.6.2014 a total of 989 concept.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto

"Kokonaisuudessaan sanasto sisältää 128 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu sekä suomen- että englanninkielisten määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Määritelmät ja huomautukset on laadittu suomeksi ja käännetty suomesta englanniksi. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin sanaston aihealueesta.

"As a whole vocabulary contains 128 concept, the content of which is described in Finnish and using the English language definitions and additional comments. Definitions and notes have been prepared in Finnish and translated into Finnish into English. Concepts Finnish term recommendations and their English equivalents are given. Relationships between concepts are illustrated in a conceptual diagram in , which is hoped to give the reader an overall picture of the vocabulary of each subject area.

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto

"Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot suurimmasta osasta sosiaalihuollon asiakastietomallin tietokomponentteja. Sanastossa esitetään yhteensä 249 yleisiin tietokomponentteihin liittyvää käsitettä, tietokomponenttien luokkaa ja tietokomponenttien kenttää. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Osa käsitteiden välisistä suhteista havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

"Social care data components vocabulary Version 2.0 includes a Finnish-language information on most of the social welfare client information model data components. The glossary presented concepts related to a total of 249 public information components, information components, classes, and information components in the field. The concepts of content explaining the definitions and allows them additional comments, and the Finnish-language terms that will make recommendations. Some of the relations between the concepts The concept is illustrated in schematic form.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

"Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot 290 käsitteestä, jotka ovat pääasiassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja asiakasasiakirjojen nimistä annetaan suositukset. Lisäksi joitain käsitesuhteita havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

"The Social Welfare Clients document vocabulary Version 2.0 includes a Finnish information 290 concept, which are mainly social welfare client documents. The concepts of content explaining the definitions and additional remarks through, and customer documents, names are given recommendations. In addition, some of the concept of relationships is illustrated by the concept of system diagrams.

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto

"Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot yli 200 käsitteestä, jotka liittyvät sosiaalihuollon asiakkaina olevien yksityishenkilöiden tuloihin, menoihin, varallisuuteen ja velkoihin. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

"Glossary of Social Welfare economic classifications are summarized in terminological entries and käsitekaavioina information on more than 200 concept, which relates to social welfare customers of private individuals on revenue, expenditure, assets and liabilities. The glossary explains the contents of concepts, definitions and allows them additional observations, and provides recommendations for Finnish-language terms. Relations between the concepts illustrated in the concept diagrams through.

Kelan terminologinen sanasto

"Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot lähes 500 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologisen sanaston alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi.

"Social Insurance terminology is assembled terminological entries and käsitekaavioina data in almost 500 concept. Glossary explaining the contents of the concepts defined, and by means of the additional observations, and provides recommendations to the relationship between the Finnish and Swedish terms. Concepts illustrated concept diagrams. KELA terminology credits, the concept of the descriptions and the concept diagrams are translated Swedish.

Pages