Barcelona

Glossari de l'espai europeu d'educació superior

"El Glossari de l’EEES és un recull multilingüe català, castellà, anglès i francès de paraules clau sobre l’espai europeu d’educació superior explicades extensament a partir de la documentació que ha generat aquesta nova realitat. L’objectiu d’aquest material és facilitar la comprensió de l’espai europeu d’educació superior, i també ser un recurs útil per a la traducció i redacció dels documents docents generats dins d’aquest marc."

"The Glossary is a collection of the EHEA multilingual Catalan, Spanish, English and French keywords on the European Higher Education explained extensively from the documentation generated by this new reality. The aim of this material is to facilitate the understanding of European higher education and to be a useful resource for the writing and translation of educational documents generated within this framework. "

El tesaurus del Parlament de Catalunya

"L'Eurovoc és un tesaurus plurilingüe i multidisciplinari elaborat pel Parlament Europeu i l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (OPOCE) que comprèn tots els àmbits d'activitat de la Unió Europea i que permet indexar els documents que gestionen les institucions europees amb la finalitat de possibilitar-ne la consulta. (...) A l'Estat espanyol, el tesaurus Eurovoc ha estat traduït a l'èuscar, per la Diputació Foral de Biscaia, i al català, pel Parlament de Catalunya.

"The Eurovoc thesaurus is a multilingual, multidisciplinary prepared by the Parliament and the Office for Official Publications of the European Communities (OPOCE) that covers all areas of activity of the European Union and allows indexed documents that manage institutions Europe in order to facilitate their consultation. (...) in Spain, the thesaurus Eurovoc has been translated into Basque by the Provincial Council of Biscay, and Catalan, by the Parliament of Catalonia.

Classificació catalana de productes per activitats

"Les classificacions estadístiques s'agrupen per tipologies temàtiques anomenades 'famílies', i les principals són les classificacions econòmiques (activitats econòmiques i productes) i les classificacions demogràfiques i socials (ocupacions, educació i sanitàries). (…) [Les] classificacions de productes (béns transportables o mercaderies i béns no transportables o serveis) categoritzen productes per tal d'elaborar estadístiques que els relacionin amb les operacions a què se sotmeten (producció, comerç exterior i transport)."

"The statistical classifications are grouped into typologies of family anomalies, principally economic classificacions (economic and product activitats) and demographic and social classifications (occupations, education and health). Products (transportable goods or merchandises and goods not transportable or stable) categorize productions per se to produce statistics that relate to the operations to which they are sotmeten (producció, comerç exterior i transport). "

Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge

"Aquest web és una interfície de consulta en línia del Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge, amb indicació de la freqüència d’ús dels mots i de llurs equivalències en anglès, de Lluís Garcia i Sevilla i Adriana Garau i Florit. Aquest vocabulari va ser guardonat amb el IX Premi Marià Aguiló l’any 1978, de l’Institut d’Estudis Catalans.

"This is a web interface for consultation online vocabulary conditioning and psychology of learning, indicating the frequency of use of words and their English equivalents, and Louis Garcia Sevilla and Adriana Garau and flowers . This vocabulary was awarded the Prize Marià Aguiló IX in 1978, the Institute of Catalan Studies.

Glossari acadèmic i docent de la Universitat de Barcelona

"Aquest glossari pretén ser un recurs que faciliti la comunicació en el si de la UB al voltant dels temes acadèmics i docents. La necessitat d’utilitzar-lo rau en el fet que, moltes vegades, a determinats termes se’ls dóna significats diversos i, a més, sovint sorgeixen o es difonen nous mots que acompanyen el procés de canvi en què es troben immerses les universitats."

"This glossary is intended as a resource to facilitate communication within the UB around academic subjects and teachers. The need for it is the fact that often, certain terms are given different meanings and also often arise and spread new words that accompany the process of change in which they are immersed universities. "

Quadre de classificació de la UPC

"Aquest quadre de classificació funcional agrupa els documents de manera que reflecteixin les funcions i les activitats de la Universitat seguint una estructura jeràrquica i lògica. És un quadre flexible, que permet afegir noves funcions sense que calgui estructurar-lo ni codificar-lo novament. Les divisions es fan des de conceptes generals a activitats concretes. Els documents de la Universitat es divideixen en dues categories: documents de gestió i documents d'explotació. Els documents que són propis de qualsevol administració i els documents amb funcions específiques de la UPC.

"This classification functional groups the documents to reflect the functions and activities of the University following a hierarchical structure and logic. It is a picture flexible, which allows you to add new features without the need to structure it or encode it again. the divisions are from general concepts to specific activities. the documents of the University are divided into two categories: document management and operating documents. the documents that are characteristic of any administrative documents with specific functions of the UPC.

Tesaurus d’objectes

"Aquest document aporta un tesaurus trilingüe, que permetrà al productor de dades documentar les seves metadades en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès. Cada organització productora de dades geoespacials ha dissenyat models del món real conforme als seus propis criteris i necessitats. Això fa que un mateix objecte pugui ser descrit de manera diferent per cada organització (el que s’anomena problema semàntic, relatiu a la terminologia i la conceptualització dels models del territori).

"This document provides a trilingual thesaurus, which will allow the producer data document metadata in three different languages: Catalan, Spanish and English. Each organization producing geospatial data has designed models of the real world according to their own criteria and needs. This means that the same object may be described differently by each organization (known semantic problem concerning the terminology and concept models of the territory).

Tesaurus de temes

"Aquest document aporta un tesaurus trilingüe, que permetrà al productor de dades documentar les seves metadades en tres idiomes diferents: català, espanyol i anglès. [...] Aquest document pretén sistematitzar la descripció dels temes dels conjunts de dades i iniciar un camí cap a l’estandardització en aquest camp, de manera que tots ens entenguem quan parlem d’un tema determinat."

"This document provides a trilingual thesaurus, which will allow the producer data document metadata in three different languages: Catalan, Spanish and English. [...] This paper aims to systematize the description of the topics of data sets and start a path towards standardization in this field, so that we all understand when we talk about a particular topic. "

Tesaurus de la costa

"Document ellaborat pel Grup EUROSION de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB) el 16 de Març de 2004, en collaboració amb el Departament d’Infrastructura del Transport i del Territori (ETSECCPB – UPC). (...) Cada organització productora de dades geoespacials ha dissenyat models del món real conforme els seus propis criteris i necessitats. La temàtica d’aquests conjunts de dades ha de poder ser expresada en una sola paraula per tal de poder, posteriorment, utilitzar-la per a recuperar aquella informació.

"EUROSION document elaborated by the Group of the Institute of Environmental Science and Technology (UAB) on 16 March 2004, in collaboration with the Ministry of Land Infrastructure and Transport (ETSECCPB - UPC). (...) Each geospatial data producer organization has designed models of the real world according to their own criteria and needs. the theme of these data sets has to be expressed in a single word in order to then use it to retrieve that information.

Pages