Barcelona

Quadre de la classificació dels fons documentals dels pobles agregats

"Presentem a continuació un quadre-marc de classificació aplicable a tots els fons dels antics ajuntaments del Pla agregats a Barcelona a la darreria del segle XIX i al primer quart del segle XX. Els municipis del Pla eren institucions similars que havien gaudit de competències paralleles i acomplert idèntiques funcions en un espai físic i un període temporal semblants.

"We present below a picture frame classification applies to all funds of the former municipalities of Plan added to Barcelona in the late nineteenth century and the first quarter of the twentieth century. Towns Plan were similar institutions that had enjoyed powers parallel and identical functions fulfilled in a physical space and a similar time period. (...) the picture frame is a first approach we propose - solidly documented - to cope with the description and management of those series and many more common funds villages that remain attached to the different municipal archives district.

Thesaurus sobre el mundo del cómic

"Este thesaurus va dirigido, en particular, a los profesionales de la documentación y, en general, a todas aquellas personas interesadas en el mundo del cómic, sean profesionales o aficionados. La obra tiene por objetivos establecer el marco conceptual de la disciplina a través de sus relaciones asociativas y jerárquicas, y difundir, por lo tanto, la normalización de conceptos realizada.

"This thesaurus is directed, in particular, to the professionals of the documentation and, in general, to all those interested in the world of comics, whether professionals or amateurs. The objective of this work is to establish the conceptual framework of the discipline through their associative and hierarchical relationships, and disseminate, therefore, standardization of concepts made.

Tesaurus català de religió

"Els termes s'han triat a partir del lèxic representatiu del camp on estem treballant –religió–, s'ha arribat a ells per medis d'anàlisi inductiva o deductiva segons les fonts emprades. Aquestes fonts han estat bàsicament escrites: obres de referència, tractats, vocabularis especialitzats, llistes d'encapçalaments, etc.".

"The terms have been chosen as representative of the lexicon of the field where we are working -religion- has reached them by means of inductive or deductive analysis used according to the sources. These sources were basically written: reference works treated, specialized vocabularies, list headings, etc. ".

Fons Documental i Bibliogràfic Tesaurus temàtic

"El Fons documental i bibliogràfic de l'IEA és un fons especialitzat en l'àmbit de les autonomies polítiques territorials a Espanya i a l'estranger, en els aspectes políticoconstitucional, administratiu i financer. Tesaurus temàtic: Tots els registres estan informats amb unes paraules clau que corresponen a les matèries de què tracten. Totes aquestes paraules clau estan recollides en un tesaurus temàtic d'elaboració interna."

"The Fons of the IEA bibliographical document is a special feature in the field of territorial political autonomy in Spain and abroad, in the political, constitutional, administrative and financial aspects. Tesaurus temàtic: Tables els registres estan informats amb unes paraules Which correspond to the matèries de què tracten. Totes aquestes paraules clau are recollides in a tesaurus temàtic d'elaboració interna. "

Tesaurus de Llengua i Literatura Catalanes

"L'eina principal que utilitza la base de dades TRACES per descriure el contingut dels documents es el Tesaurus de Llengua i Literatura, un llenguatge documental controlat que permet alhora indexar de manera homogènia i fiable els documents i recuperar fàcilment i de forma guiada la informació que cada usuari necessita.

"The main tool used by the TRACES database to describe the contents of the documents Thesaurus Language and Literature, a documentary language that allows both controlled indexing evenly and reliably retrieve documents easily and tour information each user needs.

Llista d'encapçalaments de matèria en català

"La Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) és un llenguatge controlat emprat per a la catalogació temàtica o indexació dels documents. Conté els registres d'autoritat de matèria adaptats dels Library of Congress subject headings (LCSH) i els procedents de la traducció de la Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas de Carmen Rovira i Jorge Aguayo publicada en edició preliminar pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya l'any 1988.

"The list of subject headings in Catalan (LEMAC) is a controlled language used for cataloging and indexing of documents theme. It contains records subject authority adapted the Library of Congress Subject Headings (LCSH) and from the translation of the list of subject headings for Libraries Carmen and Jorge Rovira Aguayo preliminary edition published by the Library Service of the Government of Catalonia in 1988.

Thesaurus de la Universitat de Barcelona

"El Thesaurus de la Universitat de Barcelona (THUB) és una eina que facilita la consulta per matèries al Catàleg perquè: normalitza la forma d'accedir als índexs de matèries; identifica sense ambigüitat el terme buscat; agrupa els documents del catàleg a partir de les formes acceptades. El THUB és el vocabulari estructurat i controlat que s’utilitza com a eina bàsica per a la indexació i recuperació per matèries de tots els recursos d'informació del CRAI de la Universitat de Barcelona.

The Thesaurus of the University of Barcelona (THUB) is a tool that facilitates the consultation by subjects in the Catalog because: it normalizes the way to access the indexes of subjects; unambiguously identifies the term sought; Group the catalog documents from the accepted forms. THUB is the structured and controlled vocabulary that is used as a basic tool for indexing and retrieval by subjects of all the information resources of the CRAI of the University of Barcelona.

Tesaurus d'Història de Catalunya

"El Tesaurus d'Història de Catalunya és un vocabulari controlat de terminologia, en català, sobre la història de Catalunya. La possibilitat de crear el nostre propi llenguatge documental ens permetría també realitzar una valoració crítica de la terminologia emprada en la historiografia catalana. La recopilació dels conceptes emprats i l'anàlisi posterior d'aquests (relacions d'equivalència, jerarquia i associació) permeten la reducció dels significats dels termes a un sol significant, eliminant ambigüetats i sinonímies en uns o donant contingut a d'altres.

"The History of Catalonia Thesaurus is a controlled vocabulary of terminology in Catalan, on the history of Catalonia. The ability to create our own documentary language also allows us to make a critical assessment of the terminology used in the Catalan historiography. The compilation of the concepts used and the subsequent analysis of these (equivalence relations, hierarchy and association) allow the reduction of the meanings of the terms to a single meaning, removing ambiguities and synonyms in a donor or other content.

Pages