vw: information technology

Digital Humanities Thesaurus

"The Digital Humanities Thesaurus is a subject thesaurus covering the topic of digital humanities, and it is intended to be used for indexing Digital Humanities projects and articles. The terms in this thesaurus are arranged into hierarchical sections. Within each section terms are listed in alphabetical order. There is a search bar in the upper right hand corner, and also an 'Advanced Search' option in the top menu bar." 7568 Terms, 8166 Relations between terms, 323 Non preferred terms.

Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico

"O VCGE é um esquema para ser utilizado no elemento assunto.categoria (subject.category) do Padrão de Metadados do Governo Eletrônico (e-PMG)1. Termos retirados do VCGE tornarão mais direta, para os gerentes de sítios e portais governamentais, a apresentação dos serviços disponibilizados em uma estrutura de diretório baseada nos indexadores do VCGE. O VCGE ajuda os cidadãos a encontrar informações mesmo sem o conhecimento de qual órgão o assunto é responsabilidade. O VCGE está organizado em uma poli-hierarquia. Isto é, um dado termo pode ter um ou mais de um Termos Gerais (TG)."

Terminologia i fraseologia dels productes informàtics

"Per ajudar en la presa de decisions lingüístiques i terminològiques durant el procés de creació o traducció de productes informàtics en català, us presentem un conjunt de fitxes que apleguen la terminologia i la fraseologia més habituals en aquest sector d’activitat. Hi trobareu: Més de 2.450 fitxes terminològiques corresponents a àmbits d’interès per al sector de la localització: ofimàtica, arts gràfiques i edició electrònica, comerç electrònic, telefonia mòbil, Internet, videojocs, societat de la informació...

"To assist in decision making linguistic and terminology during the creation or translation of computer products in Catalan, we present a set of chips that collect terminology and phraseology common in this industry. You will find: More 2,450 terminology records relating to areas of interest to the field of location: office, graphic and electronic publishing, e-commerce, mobile telephony, Internet, video games, information society ... over 3650 examples of which include chips 'phraseological units in Catalan and English, commonly used in the creation and translation of computer.

Terminologia de màrqueting digital

"En l’àmbit del màrqueting digital i els mitjans socials tot està per aprendre i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Tot es mou ràpidament, el ritme és constant i ja no hi ha opció de tria entre ser-hi o no. Si no s’encara el repte és possible que els usuaris no ens acompanyin. Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és necessari conèixer-ne els conceptes bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit.

"In the field of digital marketing and social media are all learning and there is a big stage to explore creative. Everything moves fast, the pace is steady and there is no option to choose between being there or not. If possible faces the challenge is that users do not join us. the digital marketing strategies are here to stay, and it is necessary to know the basics to understand what rules work. for this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of the field.

Terminologia bàsica dels dispositius mòbils

"Aquest diccionari conté una cinquantena de termes relacionats amb els dispositius mòbils, especialment els telèfons intel·ligents i les tauletes tàctils, amb la definició en català i equivalents en castellà, francès i anglès. Algunes fitxes també inclouen notes explicatives i il·lustracions.

"This dictionary contains fifty terms related to mobile devices, especially smartphones and tablets, as defined in Catalan and equivalents in Spanish, French and English. Some listings also include explanatory notes and illustrations. both the glossary as user touch gestures have been published on the occasion of the mobile World Congress 2014 (MWC) in order to spread widely alternatives Catalan terms used among users of mobile devices in companies and the media echo of developments in this technology consumer.