s3w: tourism

Lèxic de transport turístic

"Aquest diccionari conté més de dos-cents termes específics d'aquest àmbit en onze llengües diferents. Els termes contenen les denominacions i definicions en set de les vuit llengües europees no estatals que han participat en el projecte (aromanès, català, cors, gallec, ladí, occità i sard). A més, es poden consultar els equivalents corresponents en les quatre llengües amb més difusió internacional en el sector (castellà, francès, anglès i alemany).

"This dictionary contains more than two hundred specific terms in this field in eleven different languages. The terms and definitions contained the names of seven of the eight European languages not state who participated in the project (Aromanian, Catalan, Corsican, Galician , Ladin, Occitan and Sardinian). in addition, you can see the corresponding equivalent in the four languages most widely in the international sector (Spanish, French, English and German).

Tesauro de Turismo

"2332 términos, 207 relaciones entre términos, 95 términos equivalentes. Resultado del trabajo realizado por el CDTE a lo largo de sus casi 50 años de existencia, el Tesauro que aquí se puede descargar constituye un catalogo único a nivel mundial de términos relacionados de uso frecuente en la industria turística."

"2332 terms, 207 relationships between terms, 95 equivalent terms. Result of the work done by the CDTE throughout its almost 50 years of existence, the Thesaurus that can be downloaded here is a unique worldwide catalog of related terms of use Frequent in the tourist industry. "