r: languages

Diccionari de llengües del món

"El Diccionari de llengües del món és un recull sistemàtic d’informació sobre 1.264 llengües estructurada en forma de fitxa de diccionari. Hi trobareu el nom de les llengües en català, àrab, gal·lès, alemany, anglès, espanyol, basc, francès, gallec, guaraní, italià, japonès, neerlandès, occità, portuguès, rus, suahili, amazic i xinès, i en la llengua mateixa de què es tracti. Igualment aplega informació sobre la filiació lingüística, el lloc on es parlen, la seva situació sociolingüística, vitalitat, alguns aspectes històrics, etc.

"Dictionary of the world's languages is a systematic collection of information about 1264 languages structured as a dictionary file. You will find the name of the languages Catalan, Arabic, Welsh, German, English, Spanish, Basque, French , Galician Guarani, Italian, Japanese, Dutch, Occitan, Portuguese, Russian, Swahili, Berber and Chinese, and the language itself in question. it also includes information on personal language, where they speak, their situation sociolinguistic vitality, some historical aspects, etc.

Languages Name Authority List

"The Languages name authority list (NAL) or Common Authority Table (CAT) is a controlled vocabulary listing languages with their authority code and label(s) in the 24 official languages of the EU (when available).

The language code table is based on ISO 639 standard which is issued in several parts:

Multilingual Name Authority List

"The multilingual authority table is a controlled vocabulary based on the language authority table. It contains language combinations used for catalogue purposes. The EU publications use two-character codes, the first two positions of the three-character authority code.

The codes are alphanumeric in order to not confuse with ISO codes that are strictly alphabetic."