welfare

Systematik der Teilbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen

"Ein kleiner Teil der Bestände der Fachbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen ist nach der unten stehenden früheren Systematik der Teilbibliothek Fachbereich IV, Sozial- und Gesundheitswesen aufgestellt. Es handelt sich hierbei um ältere, nur noch schwach genutzte und deshalb in unser geschlossenes Magazin ausgelagerte Medieneinheiten. (...) Diese frühere Systematik der Fachbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen ist für unsere Klassifizierungsarbeit heute nicht mehr relevant.

"A small part of the library's social and health care system is organized according to the previous system of the sub-library, Department IV, Social and Health Care, which is older, only weakly used and therefore outsourced to our closed magazine. (...) This former system of the specialized library of social and health care is no longer relevant for our classification work. New entries are classified according to the Regensburger Systematik (RVK) since mid-2012 and - like the majority of the collections of our university library, Also freely accessible according to this system. "

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto

"Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot suurimmasta osasta sosiaalihuollon asiakastietomallin tietokomponentteja. Sanastossa esitetään yhteensä 249 yleisiin tietokomponentteihin liittyvää käsitettä, tietokomponenttien luokkaa ja tietokomponenttien kenttää. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Osa käsitteiden välisistä suhteista havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

"Social care data components vocabulary Version 2.0 includes a Finnish-language information on most of the social welfare client information model data components. The glossary presented concepts related to a total of 249 public information components, information components, classes, and information components in the field. The concepts of content explaining the definitions and allows them additional comments, and the Finnish-language terms that will make recommendations. Some of the relations between the concepts The concept is illustrated in schematic form.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

"Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot 290 käsitteestä, jotka ovat pääasiassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja asiakasasiakirjojen nimistä annetaan suositukset. Lisäksi joitain käsitesuhteita havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

"The Social Welfare Clients document vocabulary Version 2.0 includes a Finnish information 290 concept, which are mainly social welfare client documents. The concepts of content explaining the definitions and additional remarks through, and customer documents, names are given recommendations. In addition, some of the concept of relationships is illustrated by the concept of system diagrams.

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto

"Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot yli 200 käsitteestä, jotka liittyvät sosiaalihuollon asiakkaina olevien yksityishenkilöiden tuloihin, menoihin, varallisuuteen ja velkoihin. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

"Glossary of Social Welfare economic classifications are summarized in terminological entries and käsitekaavioina information on more than 200 concept, which relates to social welfare customers of private individuals on revenue, expenditure, assets and liabilities. The glossary explains the contents of concepts, definitions and allows them additional observations, and provides recommendations for Finnish-language terms. Relations between the concepts illustrated in the concept diagrams through.