notary

Terminologia notarial

"Aquest diccionari aplega uns tres-cents termes, que són els d'ús més habitual a les notaries, i en presenta les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà. A més dels més característics del món de la notaria, també s'hi inclouen termes que provenen d'altres branques del dret estretament vinculades amb la feina diària del notari, com ara el dret civil, el dret hipotecari o el dret mercantil.

"This dictionary includes about three hundred words, which are most commonly used in the note and presents the names and the definition in Catalan and Spanish equivalents. In addition to more typical of the world of notary also include terms from other areas of law closely linked to the daily work of the notary, such as civil law, mortgage law or commercial law.