civil law

Diccionari de dret civil

"Aquest diccionari conté 1.160 termes corresponents a les cinc grans àrees clàssiques del dret civil: dret civil general, dret civil d’obligacions i contractes, drets reals, dret de família i dret de successions. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà, definicions i, sovint, notes explicatives. No és un diccionari de dret civil català, sinó que inclou, a més del dret civil català, tots els conceptes del dret civil aplicable a Catalunya.

"This dictionary contains 1160 words corresponding to the five major traditional areas of civil law: general civil law, civil law of obligations and contracts, real rights, family law and inheritance law. Each article contains the names in Catalan equivalents Spanish definitions and often explanatory notes. There is a dictionary of Catalan civil law, but also includes the Catalan civil law, the concepts of civil law applicable to Catalonia. it is the online version of the dictionary civil, prepared by TERMCAT and the Justice Department of the Generalitat of Catalonia, published in 2005.