bibliography

Bibliografia de História Contemporânea de Portugal Thesaurus

"Na descrição do conteúdo de cada documento registado na base de dados usou-se o thesaurus. O thesaurus sistemático fornece a relação hierarquicamente ordenada dos descritores, indicando os respectivos termos relacionados. A janela do thesaurus sistemático só lhe permite ver os descritores."

"In the description of the contents of each document registered in the database, the thesaurus was used. The systematic thesaurus provides the hierarchically ordered relationship of the descriptors, indicating the respective related terms."

Systematik Basler Bibliographie

"Die 'Basler Bibliographie' ist die Bibliographie zum Kanton Basel-Stadt und zur Region Basel. Sie weist thematisch umfassend sowohl selbstständige Publikationen als auch Beiträge in Fachzeitschriften oder Sammelwerken nach (siehe Ausgewertete Fachzeitschriften), die sich inhaltlich auf die Stadt und Region Basel beziehen."

"The Basler Bibliography is the Bibliography of the Canton of Basel-Stadt and of the Basel Region. It has comprehensively compiled both independent publications as well as contributions to specialist journals or collections (see Ausgewertete Fachzeitschriften), which refer to the city and region of Basel."

Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania

"Sternik prezentuje terminy w dwóch językach: polskim i angielskim oraz ich definicje pochodzące z literatury słownikowej i encyklopedycznej, literatury przedmiotu, dokumentacji instytucji bibliotekarskich i bibliograficznych; norm i standardów. Dowiesz się np. co oznacza punkt dostępu, zasób, czy jak rozumiane jest dziś pojęcie dzieła. Możesz również zgłosić propozycje terminów (Menu - zgłoszenie), które Twoim zdaniem powinny pojawić się w tym słowniku. Zachęcamy do współpracy. 1307 Terminy, 2520 Relacje pomiędzy terminami, 62 Terminy równoznaczne."

"The helmsman presents deadlines in two languages: Polish and English and their definitions derived from the dictionary and encyclopaedical literature, the literature of the subject, library and bibliographic documentation, norms and standards, for example, what means an access point, resource, or what is understood today. You can also submit suggested terms (Menu - Notification) that you think should appear in this dictionary. "We encourage you to work together." 1307 Terms, 2520 Relations Between Terms, 62 Terms Equivalent. "