948 Scandinavia

Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern

"Ordnøkkelen – tesaurus for kulturminnevern er utarbeidet av Riksantikvaren. Termene i Ordnøkkelen skal ikke oppfattes som enegyldig norm for språkbruk innen kulturminnevern. Termene er valgt ut fra behovet Riksantikvaren har når litteratur, bilder o.a. skal registreres i databaser, for senere gjenfinning. Det er derfor ikke en fullstendig ordliste for kulturminnevern, men gjenspeiler behovet for gjenfinning i basene. Detaljeringsgraden vil derfor være ulik for forskjellige emner.

Den Slesvigske Samling Signaturer & klassifikation

"Samlingen indeholder bøger, tidsskrifter, pjecer, m.m. om Slesvig på alle områdets 5 sprog og dialekter, dansk, tysk, frisisk, sønderjysk og plattysk. Emneområderne omfatter bl.a. historie, kunst, sprog- og dialektforskning, samfundsforhold, natur og miljø & meget mere. Også skønlitteratur og børnebøger fra det slesvigske område er rigt repræsenteret i samlingen. Som noget ganske særligt, rummer Den Slesvigske Samling en stor boghistorisk samling, hvoraf nogle af værkerne stammer helt tilbage fra 1500-tallet."

"The collection contains books, journals, pamphlets, etc. about Schleswig in all 5 languages and dialects of Danish, German, Frisian, Sudan, Jutland and Plateau. The topics include history, art, language and dialect research, social relations, nature and the environment & Much more. Also fiction and children's books from the Schleswig-Holstein region are richly represented in the collection. As a matter of fact, the Schleswig Collection contains a large book-historical collection, some of which originate from the 16th century. "

Yleinen suomalainen ontologia

"Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia. YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.
YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.

"General Finnish Upper Ontology YSO is a trilingual ontology consisting mainly of general concepts. YSO has been founded on the basis of concepts in Finnish cultural sphere. As an indexing tool it is best applicable when indexed material is interdiscliplinary and its themes vary to a great extent.
YSO's hierarchical construction is founded on parent-child relationships. In addition to this, some concepts are supplemented with associative and part-whole relations.

Lapponica

"Lapponica-asiasanasto on Rovaniemen kirjaston vuosikymmenien kuluessa kokoama erikoisasiasanasto, jota käytetään Lapin maakuntakokoelman ja sitä laajemman pohjoiskalottikokoelman sisällönkuvailuun. Erikoista asiasanastossa on varsinkin saamelaisiin liittyvä terminologia. Erikoisasiasanaston laatimisen syy on ollut tarve termeille, joita on ollut vaikea kuvata yleisempien asiasanojen avulla. Asiasanastossa on mukana myös laajemman arktisen alueen sanoja ja jonkin verran pohjoisiin suomalais-ugrilaisiin sukukansoihin liittyviä termejä."

"Lapponica thesaurus is within Rovaniemi library's decades-edited a special vocabulary that is used to Lapland collection and the wider pohjoiskalottikokoelman for indexing. A special feature thesaurus is especially terminology in relation to the Sami people. The reason for drawing up Special Case glossary has been the need for the terms that have been difficult to describe the more general subject headings form. Thesauruses is involved also the wider Arctic region and words related somewhat to the northern Finno-Ugric kindred peoples of terms. "

Eduskunnan kirjaston asiasanasto

"Aiheenmukaisesta hakemistosta saa esiin kuhunkin aiheluokkaan kuuluvat asiasanat. Klikkaamalla asiasanaa saat näkyviin suomenkielisen asiasanan, sen ruotsin- ja englanninkieliset vastineet, katso myös - viittaukset ja asiasanan aiheluokan. Katso myös - viittauksesta ja luokasta voit jatkaa hakua asiasanaston sisällä. Aakkosellista hakemistoa selaamalla saat esiin listan samalla kirjaimella alkavista asiasanoista. Klikaamalla asiasanaa saat näkyviin suomenkielisen asiasanan, sen ruotsin- ja englanninkieliset vastineet, katso myös - viittaukset ja asiasanan aiheluokan.

"Thematic index can be displayed by each of the Tags topic category includes Clicking on key words, you will get a Finnish subject heading, its Swedish and English equivalents, see also -., References and Sciences by subject category See also -.. Reference and the class to continue searching within the thesaurus alphabetical index scroll to display the list of that start with the same letter of the key words Klikaamalla key words, you will get the English word thing, its Swedish and English equivalents, see also -.. and the references to the subject matter of the word class See also -.

Yleinen suomalainen asiasanasto

"YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto) on suomenkielinen, kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, joka sisältää eri alojen yleisimmät termit. Sanastossa on myös maantieteellisiä nimiä ja luetteloita mm. kasvien, urheilulajien ja eläinten nimistä. Vuonna 2012 YSAssa oli lähes 31 000 termiä, joista noin 5 700 maantieteellistä nimeä. YSAa on käytetty tietokannoissa vuodesta 1987 lähtien."

"The YSA (General Finnish Thesaurus) is a general vocabulary covering all fields of science and information in the world, containing the most common terms in the various fields, and also contains geographic names and lists of names, including names of plants, sports and animals.In 2012 YSA had almost 31,000 terms, Of which about 5 700 geographic names. YSA has been used in databases since 1987. "

KVINNSAM Ämnesordslista

"Ämnesorden är valda ur ett konsekvent kvinnoperspektiv, dvs ämnesordet kvinnor är alltid underförstått. Ämnesordet författare avser kvinnliga författare, med ämnesordet poliser menas kvinnliga poliser (eller möjligen manliga poliser i relation till kvinnliga kolleger/brottslingar). Vill man söka poster om manliga brottslingar, författare etc lägger man : män till sökordet, t ex brottslingar: män. Andra texter om män kan man hitta genom att söka på manlighet, mansrollen, fäder osv. Ämnesindexeringen påbörjades i slutet av 1950-talet och antalet ämnesord växer vid behov.

"Subject words are chosen from a consistent female perspective, ie the subject word of women is always implied." The author of the author refers to female writers, the term "police" means female police officers (or possibly male police in relation to female colleagues / criminals). Want to search for records of male criminals, Writers etc are added: men to the keyword, eg criminals: men. Other texts about men can be found by searching for manhood, men's role, fathers, etc. The topic indexation began in the late 1950s and the number of subjects grows as needed.