659 Advertising and public relations

Gale Public Relations Thesaurus

The Gale Public Relations Thesaurus is a subset of the master Gale Business Thesaurus in the narrower domain of public relations agencies. It includes terms in marketing communications, press relations, customer relations, investor relations, consumer education advertising, public service advertising, advocacy advertising, social cause advertising, corporate image, publicity, propaganda, and corporate social responsibility. All thesaural relationships (BT/NT, RT, USE/UF) are included, and some terms have scope notes.

Gale Advertising Thesaurus

The Gale Advertising Thesaurus is a subset of the master Gale Business Thesaurus in the narrower domain of advertising. This includes terms related to corporate and political advertising, radio and television advertising, direct mail advertising, billboard advertising, product placement, and advertising agencies. All thesaural relationships (BT/NT, RT, USE/UF) are included, and some terms have scope notes. The thesaurus contains 92 preferred terms/concepts (2019) and is continually updated.

Terminologia de màrqueting digital

"En l’àmbit del màrqueting digital i els mitjans socials tot està per aprendre i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Tot es mou ràpidament, el ritme és constant i ja no hi ha opció de tria entre ser-hi o no. Si no s’encara el repte és possible que els usuaris no ens acompanyin. Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és necessari conèixer-ne els conceptes bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit.

"In the field of digital marketing and social media are all learning and there is a big stage to explore creative. Everything moves fast, the pace is steady and there is no option to choose between being there or not. If possible faces the challenge is that users do not join us. the digital marketing strategies are here to stay, and it is necessary to know the basics to understand what rules work. for this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of the field.