616 Diseases

Vocabulari multilingüe de la sida

"Aquest diccionari recull més de 400 termes relatius a la infecció pel VIH i la sida que s'utilitzen habitualment en l'àmbit assistencial. S’hi poden trobar termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia.

"This dictionary contains more than 400 terms relating to HIV and AIDS that are commonly used in the healthcare setting. You can find terms related to the biological characteristics of HIV, epidemiological and clinical aspects of infection HIV and AIDS and the treatment of the disease. Each term has equivalents in seven denominations Romance languages ​​(Catalan, Spanish -variants Europe and Mexico, French, Galician, Italian, Portuguese and European -variants of Brasil- and Romanian) with corresponding indicators speech and also in English.

Diccionari de psiquiatria

"Aquest diccionari recull gairebé un miler de termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. La salut mental és avui un dels àmbits prioritaris d'atenció sanitària. A banda dels nous plantejaments en el tractament de les malalties mentals i en la comprensió dels processos psíquics, s'hi descriuen patologies mentals emergents de gran impacte social, com ara les demències de tipus Alzheimer o els trastorns de la conducta alimentària.

"This dictionary includes nearly a thousand names and terms with the Catalan definition and the equivalents in Spanish, French, English and German. Mental health is now one of the priority areas of health care. In addition to new approaches in treatment of mental illness in the understanding of mental processes, mental disorders are described emerging of great social impact, such as Alzheimer-type dementia or behavioral disorders food.

Diccionari d'oftalmologia

"Aquest diccionari aplega prop de 1.200 termes de l’àmbit de l’oftalmologia, corresponents a sis àmbits temàtics: anatomia, fisiologia, exploració, semiologia, patologia i terapèutica. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès i, si escau, els termes anatòmics internacionals. Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’oftalmologia, elaborat l'any 2011 pel TERMCAT amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Societat Catalana d'Oftalmologia."

"This dictionary includes 1,200 terms in the field of ophthalmology, corresponding to the six thematic areas: anatomy, physiology, examination, semiotics, pathology and therapy. In presenting and defining names in Catalan and Spanish equivalents English and, where appropriate, international anatomical terms. This is the online version of the Dictionary of ophthalmology, made in 2011 by TERMCAT with the support of the Government of Catalonia and the collaboration of specialists from the University Barcelona and the Catalan Society of Ophthalmology. "

Diccionari d'immunologia

"El Diccionari d’immunologia recull més de 1.300 termes relacionats directament amb aquest camp del coneixement. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès i francès, amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives. En el cas dels fàrmacs, es dóna també el número registrat CAS. A més a més, l'obra ofereix la consulta de tres quadres amb terminologia específica de grups de proteïnes rellevants en immunologia humana: les citocines, les quimiocines i els grups de diferenciació (CD).

"The dictionary contains more than 1,300 immunology terms directly related to this field of knowledge. Each term includes equivalents names in Catalan and in Spanish, English and French, with corresponding definitions and, eventually, with explanatory notes. In If drugs are also given the registered number CAS. Besides, the work offers consulting three blocks terminology specific groups of proteins relevant to human immunology: cytokines, chemokines and the groups of differentiation (CD ).

Terminologia de la cronicitat

"Aquest diccionari conté 80 termes de l'àmbit de l'atenció i la prevenció de la cronicitat, resultat del treball conjunt i del consens terminològic formalitzat entre els professionals del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut i el TERMCAT, que ha tingut la col·laboració d'institucions i organismes dels sectors implicats. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà i anglès, i la definició."

"This dictionary contains 80 terms in the field of health and prevention of chronicity, the result of joint work and consensus among professionals terminology formalized program of prevention and chronicity care at the Department of Health and TERMCAT has had the collaboration of institutions and organizations of the sectors involved. Each article contains the names in Catalan, Spanish and English equivalents, and definition. "

Hierarchical Decimal Classification of Information Related to Cancer Research

"The classification may be used (1) to identify cancer research efforts supported by NCI in selected areas of research (at any general or specific level desired), (2) to store information related to cancer research and retrieve this information on request, and (3) to match interests of cancer research scientists against information in published articles so that scientists can receive copies of articles specifically related to their research (Selective Dissemination).

Cancer Biochemistry and Host-Tumor Interactions: A Decimal Classification

"This is a hierarchical decimal classification of information related to cancer biochemistry, to host-tumor interactions (including cancer immunology), and to occurrence of cancer in special types of animals and plants. It is a working draft of categories taken from an extensive classification of many fields of biomedical information. Because the classification identifies very small areas of cancer information, it can be used for precise matching of cancer researchers with useful documents or data in information systems, and for detailed analysis of large cancer research programs."

Cancer Etiology and Selected Aspects of Cancer Pathology: A Decimal Classification

"This is a hierarchical decimal classification of information related to various types of carcinogenesis (Chemical, viral, hormonal, radiation), cancer demography, and selected descriptive and 'in vitro' aspects of cancer pathology. It is a working draft of categories taken from an extensive classification of many fields of biomedical information.

Clinician's Thesaurus

"With over 350,000 in print, the Clinician's Thesaurus is an indispensable practitioner resource and course text. It presents thousands of standard words, phrases, clinical tips, and interview questions to help practitioners conduct thorough assessments, accurately describe nearly any clinical situation, and shape clinical observations into effective reports. Finding exactly the right terminology can save hours of paperwork time and improve the quality of documentation.

Pages