331 Labor economics

Glossary of Talent Acquisition Metrics

"For quite some time now, recruiting organizations have been capturing and monitoring performance data. Additionally, they have been using benchmark data to provide an objective lens through which information can be viewed and comparisons can be made. These comparisons are often used to drive the changes in behavior, strategy, or technology needed to improve performance. However, often the terminology and nomenclature of these metrics varies from company to company or analyst to analyst.

Diccionari de la renda

"Aquest diccionari recull els termes bàsics per fer la declaració de la renda i del patrimoni. Es tracta de 122 termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, revisats per especialistes del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya."

"This dictionary includes the basic terms for the declaration of income and assets. It is about 122 names with terms and definition in Catalan and Spanish equivalents, reviewed by specialists from the Association of Administrative Managers of Catalonia ".

Diccionari de la negociació col·lectiva

"Aquest diccionari recull uns sis-cents termes propis de processos tan rellevants com ara les relacions col·lectives entre sindicats i empreses, les condicions laborals, els convenis col·lectius, la gestió dels recursos humans o les particularitats del mercat laboral. A banda de les denominacions i la definició en català, el diccionari ofereix les equivalències en castellà, francès i anglès. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de la negociació col·lectiva, elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya l’any 2000."

"This dictionary contains about six hundred terms specific processes such as excellent the relations between unions and collective enterprises, working conditions, collective agreements, management of human resources and the particularities of the labor market. Apart and the definition of the names in Catalan, the dictionary provides the equivalents in Spanish, French and English. This is the online version of the Dictionary of collective bargaining, developed jointly by TERMCAT and the Department of Labor of the Government of Catalonia 2000. "

Labour Force Status – Standard Classification

"Labour force status is a key labour market variable. It allows analysis of the employed, unemployed and those persons not in the labour force. Labour force status is derived from the following classifications: job indicator 1, 2 and 3; found work; seeking work; job search methods; available for work.

"""Labour force status is a key labour market variable. It allows analysis of the employed, unemployed and those persons not in the labour force. Labour force status is derived from the following classifications: job indicator 1, 2 and 3; found work; seeking work; job search methods; available for work.

Hours Worked in Employment Per Week – Standard Classification

"The hours worked in employment variable is used to produce information on the nature of employment, the relationship between labour supply and income and to analyse changes in employment characteristics over time. The standard classification of hours worked in employment is a flat classification of hour categories from 1 hour to 168 hours and residual categories."

Pages