004 Computer science

File types Name Authority List

"The File types name authority list (NAL) or Common Authority Table (CAT) is a controlled vocabulary listing file types (...) with their authority code and label(s) in the 24 official languages of the EU (when available). The File types NAL is part of the Core Metadata (CM) used in the data exchange between the institutions involved in the legal decision making process and the Publications Office of the EU. The NAL is under governance of the Interinstitutional Metadata Maintenance Committee (IMMC) and maintained by the Publications Office of the EU in its Metadata Registry (MDR)."

Internetpuhelusanasto

"Internetpuhelusanasto (TSK 37) määrittelee suomeksi noin 80 internetpuheluihin liittyvää käsitettä ja antaa suositukset suomenkielisistä termeistä. Termeille on annettu vastineet ruotsin ja englannin kielellä. Käsitteitä on lisäksi havainnollistettu käsitekaavioiden avulla. Sanaston kohderyhmänä ovat kuluttajat. Tavoitteena on kattaa se sanasto, johon kuluttaja törmää hankkiessaan laitteita ja palveluja internetpuhelujen soittamista varten. Käsitteiden määrittelyssä on pyritty välttämään teknisiä yksityiskohtia ja nostamaan esiin kuluttajan kannalta oleellisin tieto.

"Internet Call Dictionary (ESC 37) defines Finnish about 80 concepts related to Internet telephone calls and recommendations from Finnish terms. Terminology is of responses in Swedish and English. The terms shall also illustrates the concept diagrams. Vocabulary target group of consumers. The objective is to cover the vocabulary to which the consumer impinges purchasing equipment and services for making internet calls. efforts have been made to avoid technical details and to raise the consumer most relevant information in the definition of terms.

Laajakaistasanasto

"Laajakaistasanastoprojekti käynnistyi Sanastokeskus TSK:ssa vuoden 2011 alussa Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta. Projektin tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä laajakaistaan liittyviä käsitteitä ja siten helpottaa ja yhtenäistää laajakaistaa koskevaa viestintää. Oheinen, hankkeen tuloksena syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille laajakaistapalveluiden käyttäjille ja laajakaistapalveluntarjoajille. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös tiedottajien, toimittajien ja kääntäjien työtä.

"Broadband Glossary The project started Terminology Center TSK at the beginning of 2011 the initiative of the Finnish Communications Regulatory Authority The terminology working group of the project was to compile a glossary for publication of key concepts related to broadband, thereby facilitating and harmonizing the broadband communication attached, the project led to a glossary is intended for all broadband services, users and broadband service providers Vocabulary aim... to facilitate the work of the communicators, suppliers and translators.

Tietotekniikan termitalkoot

"Sanastokeskus TSK:n Tietotekniikan termitalkoot -projektissa laaditaan suosituksia suomenkielisistä tietotekniikan termeistä. Suositusten takana on joukko tietotekniikan, kielen ja viestinnän ammattilaisia. Tietotekniikan termitalkoissa on suomen- ja englanninkielisiä termejä sekä suomenkielisiä määritelmiä ja käsitekaavioita."

"The ESC's Terminology Projects' Thesis proposes recommendations on Finnish-language IT terminology, followed by a number of IT professionals, language and communications professionals." Termites in IT terminology include Finnish and English terms and Finnish definitions and conceptual concepts. "

Schema for the description of research data repositories

"The re3data.org schema is a list of metadata properties describing a research data repository regarding its general scope, content and infrastructure as well as its compliance with technical, metadata and quality standards. The schema includes required metadata properties and optional properties providing additional information.

Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities

"This taxonomy of digital research activities in the humanities has been developed for use by community-driven sites and projects that aim to structure information relevant to digital humanities and make it more easily discoverable. The taxonomy is expected to be particularly useful to endeavors aiming to collect information on digital humanities tools, methods, projects, or readings."

Pages